​Alcohol achter het stuur, rijden zonder rijbewijs, recidivisme: wegpiraten zullen strenger gestraft worden

le vendredi 08 décembre 2017 11:50 Persbericht

Op voorstel van Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Mobiliteit François Bellot is in tweede lezing een wetsontwerp goedgekeurd op de Ministerraad voor enkele belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving. Hoge alcoholgehaltes en recidive worden strenger aangepakt en rijden zonder rijbewijs en vluchtmisdrijf met gewonden of doden zullen zwaarder worden gestraft. Het wetsontwerp wordt nu naar het parlement gestuurd. Beide Ministers hopen dat de nieuwe regels in het voorjaar van 2018 ingevoerd kunnen worden.  

Minister Geens en Minister Bellot willen via dit wetsontwerp maatregelen nemen om bestuurders die de wegcode niet respecteren, zwaarder te straffen.  

Voor recidive komt er met dit wetsontwerp een duidelijkere aanpak. Zo kan de straf verdubbeld worden voor het herhaaldelijk plegen van zware inbreuken, zoals dronken rijden na vroegere intoxicatie en rijden tijdens een rijverbod. Deze maatregelen stonden ook al te lezen in de voorstellen voor herziening van de verkeerswetgeving van CD&V-parlementslid Jef Van den Bergh.  

Recent nog waren er in de pers enkele gevallen te betreuren van vluchtmisdrijf met de dood tot gevolg. Vluchten na een ongeval is vaak een probleem van hardleerse chauffeurs. Daarom worden de maximale straffen verhoogd. Voor vluchtmisdrijf waarbij geen gekwetsten vallen, kan de straf oplopen tot 6 maanden gevangenisstraf en/of een geldboete tot 2000 euro. Wanneer een bestuurder vluchtmisdrijf pleegt en een slachtoffer gewond achter laat, loopt de straf op tot 3 jaar gevangenisstraf en/of een geldboete tot 5000 euro. Wanneer het ongeval voor een ander de dood tot gevolg heeft gehad, wordt de maximumgevangenisstraf bepaald op 4 jaar en/of een geldboete tot 5000 euro. De bestuurder zal bij een vluchtmisdrijf met gewonden of doden ook zijn rijbewijs voor minstens drie maanden verliezen.  

Alcohol achter het stuur is sinds jaar en dag een van de voornaamste « killers » op onze wegen. De Ministers hopen dat bestuurders zich met de nieuwe sancties nog meer bewust worden van de gevolgen. Het belang van extra maatregelen blijkt nog eens na de Oost-Vlaamse Verkeersveilige Nacht van vorige week zaterdag. 186 bestuurders bleken bij controle te veel gedronken te hebben. In de eerste helft van 2017 werden in ons land maar liefst 24.163 bestuurders betrapt op alcohol in het verkeer.  

Bij een hoge concentratie alcohol (vanaf 1,8g/l) kan, als alternatief voor de intrekking van het rijbewijs, een verplicht alcoholslot worden opgelegd voor een periode van 1 tot 3 jaar of definitief. Hetzelfde geldt voor recidivisten die voor de tweede keer gecontroleerd worden in drie jaar met een alcoholpercentage van meer dan 1,2g/l.  

Ook de straffen voor rijden tijdens een rijverbod en rijden zonder (geldig) rijbewijs worden verzwaard. Zo zal een bestuurder zonder rijbewijs nu ook een gevangenisstraf riskeren, en niet enkel een geldboete. In de eerste helft van 2017 werden in ons land 16.935 bestuurders betrapt op rijden zonder (geldig) rijbewijs.  

Voor bestuurders die herhaaldelijk niet-verzekerd rijden worden de minimumstraffen bij een eerste recidive binnen de drie jaar na de eerste veroordeling verhoogd van minstens 8 dagen rijverbod naar minstens 3 maanden. De veroordeelde moet ook altijd opnieuw zijn theoretische en praktische proeven afleggen. Recidiveert hij een tweede keer binnen de drie jaar, dan moet het rijverbod minstens 6 maanden bedragen (+ afleggen proeven). Bij derde recidive wordt dat minstens 9 maanden rijverbod (+ afleggen proeven).  

Tenslotte wordt de gebruikelijke verjaring van één op twee jaar gebracht voor alle verkeersmisdrijven. Verjaring van de zwaarste misdrijven blijft drie jaar.  

Wanneer bestuurders die om medische of psychologische reden het recht tot sturen werd ontnomen, bewijzen dat ze meewerken aan hun herstel kunnen ze sneller hun rijbewijs terugvragen. Momenteel  moeten ze hiervoor twee jaar wachten maar met deze aanpassing wordt de termijn verkort. Zo willen de ministers bijvoorbeeld bestuurders die na een alcoholverslaving terug op het rechte pad zijn, stimuleren om opnieuw hun rijbewijs te halen wanneer ze kunnen bewijzen dat ze intensief aan hun verslaving gewerkt hebben.  

Koen Geens: “Zowel voor de zwakke weggebruikers als voor de bestuurders zelf is het belangrijk dat iedereen de wegcode respecteert. De bestuurder die ernstige verkeersmisdrijven pleegt, zal dan ook zwaarder gestraft worden. Mensen die daarentegen hun uiterste best doen om na een misstap opnieuw op het rechte pad te komen, moeten gestimuleerd worden. Door elkaar te ondersteunen en te respecteren, gaan we samen naar een veilig verkeer.”  

François Bellot: “Sinds de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid in 2015 kondigden we reeds verschillende maatregelen aan om de doelstelling te bereiken om het aantal verkeersdoden met 50% te verlagen in 2020, in vergelijking met 2010. Het aanpakken van de zware verkeersovertreders is dan ook een prioriteit. Ik verheug me dan ook dat deze maatregelen zijn goedgekeurd door de Ministerraad. Naast het veiligheidsaspect, is dit ook een maatschappelijke kwestie. Elk verkeersslachtoffer is er een te veel.”