Opvolging terreurslachtoffers

le mercredi 24 janvier 2018 17:17 Persbericht

De politieke wereld heeft V-Europe altijd ervaren als een geëngageerde vereniging die een stem geeft aan vele slachtoffers die zijn gevallen naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016.  

We kunnen niet voldoende benadrukken hoe veel begrip wij hebben voor de bekommernissen van deze slachtoffers, en begrijpen dat er zaken moeten verbeterd worden om hen bij te staan en daar waar mogelijk hun leed te verzachten.   

De taskforce die in het leven werd geroepen om de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie uit te werken en voor het eerst samenkwam op 28 juni 2017, toont aan dat alle politieke niveaus en verschillende departementen, op een intensieve manier samenwerken om allen tot hetzelfde gemeenschappelijke doel te komen: een efficiënter en daadkrachtiger systeem waarbij het slachtoffer en het berokkende leed centraal staan. Dit alles op een zo eenvoudig mogelijke en duidelijke manier voor de slachtoffers en hun naasten.  

Daartoe zijn volgende stappen reeds ondernomen:

  • 2 verenigingen die de slachtoffers vertegenwoordigen zijn erkende gesprekspartners
  • Wet die voorziet in een nationaal statuut voor slachtoffers, aangepast aan de opmerkingen van de onderzoekscommissie
  • 1 aanspreekpunt via Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
  • Intentieverklaring op Europees vlak voor betere informatiedoorstroming
  • Belgische slachtoffers van terreurdaden in het buitenland kunnen ook rekenen op steun
  • Minder procedures: slachtoffers moeten zich niet langer burgerlijke partij stellen om steun te verkrijgen
  • Minder procedures: 1 medische expertise op federaal niveau die geldt voor alle instanties die kunnen tussenkomen op dat niveau
  • Verhoging van plafonds voor financiële hulp en begrafeniskosten
  • Uitbreiding van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden om de dossiers tijdig te kunnen behandelen

In de taskforce wordt er continue en intensief gewerkt aan onder meer een nieuwe regeling die voorziet in een versnelde betaling door de Commissie voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, zelfs alvorens er een verzekeraar is tussengekomen. Ook wordt er werk gemaakt van de uitvoeringsbesluiten om het nationaal statuut voor slachtoffers in voege te laten treden. Ook buitenlandse slachtoffers zullen in de toekomst over een duidelijk statuut beschikken.  

Verschillende medische expertises ondergaan is telkens opnieuw weer geconfronteerd worden met een pijnlijk verleden. Samen met de bevoegde diensten wordt er gezocht naar oplossingen om dit tot een minimum te herleiden.  

Een goede communicatie is essentieel. Het slachtoffer moet zich kunnen richten tot specifieke, makkelijk toegankelijke contactpunten die hem meteen op weg helpen.  

De overheid is zich bewust van het  feit dat het belang van deze maatregelen. Alles wordt in het werk gesteld om deze zo spoedig in werking te stellen.  

Minister van Justitie Koen Geens

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block

Minister van Defensie Steven Vandeput    

 

Informatie over de taskforce

Er werd een tweeledige taskforce opgericht: een interfederaal strategisch orgaan enerzijds en een technisch orgaan anderzijds.  

A. Interfederale Strategische Taskforce

De interfederale strategische taskforce heeft als doel om de federale regering en de federale entiteiten bij te staan bij het uitvoeren van de aanbevelingen door de onderzoekscommissie.  

De strategische taskforce bestaat uit : 

1.       Beleidscel justitie (voorzitter)

2.       Beleidscel Eerste Minister

3.       Beleidscel Sociale Zaken en Volksgezondheid

4.       Beleidscel Defensie

5.       Beleidscel Buitenlandse Zaken

6.       Beleidscel Economie

7.       Beleidscel Welzijn – Gemeenschappen (3)

8.       Beleidscellen Minister-Presidenten van alle gefedereerde entiteiten

9.       Voorzitter Technische Task Force

10.   Ad hoc slachtofferverenigingen

11.   Ad hoc Comité voor schadeafwikkeling    

B. Technische taskforce

De technische taskforce bestaat uit:

1.       Commissie voor Financiële hulp (Voorzitter)

2.       Erkende slachtofferverenigingen

3.       Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

4.       Instituut der veteranen

5.       Federaal parket/parket

6.       Riziv

7.       Psycho-sociaal manager (Volksgezondheid)

8.       Binnenlandse Zaken (crisiscentrum)

9.       Steunpunt vzw

10.   Justitiehuizen

11.   CAW van de Gemeenschap

12.   Assuralia

13.   Federaal agentschap beroepsrisco’s

14.   Betrokken verzekeraars  

De strategische taskforce onderneemt aanvullende acties op wat reeds ondernomen werd voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart en ziet er op toe dat een gecoördineerde aanpak voor toekomstige aanslagen wordt voorbereid.  

De technische taskforce buigt zich over de concrete uitwerking van de maatregelen en rapporteert aan de strategische. Zij trachten consensus te vinden in hun taskforce voor de vastgestelde problemen.