Ketengerichte aanpak werpt vruchten af

le jeudi 01 mars 2018 12:49 Persbericht

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en Minister van Justitie, Koen Geens, stelden in 2016 samen met de minister-presidenten van de gemeenschappen en gewesten de kadernota integrale veiligheid (KIV) en het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) voor. De eerste tussentijdse evaluatie van het uitgevoerde beleid is nu afgerond.

Uit de evaluatie blijkt dat de overgrote meerderheid van de voorziene maatregelen m.b.t. de criminaliteitsfenomenen en transversale thema’s volop in uitvoering zijn. De afstemming van de beleidsinitiatieven van verschillende actoren en beleidsniveaus werpt zijn vruchten af. Een versterkt ketendenken zorgt voor een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid.

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn blij dat de werkgroep met de verschillende actoren (federaal, deelstatelijk, lokaal; bestuurlijk, gerechtelijk, politioneel en academici) de voorbije twee jaar constructief kon samenwerken. Zo is te zien dat de integrale aanpak in de verschillende veiligheidsfenomenen werkt. Binnen het luik mensenhandel en mensensmokkel is een van de belangrijkste verwezenlijkingen de aanpassing van de omzendbrief van 26 september 2008 die de multidisciplinaire samenwerking vastlegt met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel. Naast de inzet op vlak van preventie werden ook andere sectoren zoals de transport sector en het bankmilieu gesensibiliseerd. “Een goede samenwerking met de bankensector zal de geldstromen van smokkelaars sneller aan het licht brengen en de criminelen treffen waar ze het voelen”, aldus minister Geens. “Ook voor de buitgerichte aanpak konden we de pakkans verhogen door het gebruik van datamining en nieuwe opsporingsmethoden.”  

Jan Jambon: “We zijn enorme stappen vooruit aan het zetten om het vlak van silo-overstijgend denken. Politie, gerecht en inspectiediensten denken – over de bestuurslagen heen - hoe langer, hoe minder in vakjes. Dat is cruciaal om de georganiseerde criminaliteit terug te dringen. Criminelen zoeken immers altijd de gaten in de kaas. Ze zijn enkel te ontmoedigen – en uiteindelijk te verslaan, als overheden doelgericht samenwerken.”  

Minister-president Geert Bourgeois: Ook vanuit Vlaanderen werken we actief mee aan een verbetering van het veiligheids- en handhavingsbeleid binnen onze bevoegdheden. Zo is Vlaanderen actief in de preventie van de radicalisering, door onder meer de ondersteuning van het lokaal beleid ter preventie van radicalisering en het verlenen van projectsubsidies aan 9 lokale besturen voor de uitbouw van een lokaal beleid ter preventie van radicalisering, in de preventie van de mensenhandel met het actieplan tienerpooiers, en de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen hulpverlening, politie en justitie bij intrafamiliaal geweld en/of kindermishandeling, binnen de handhaving van het leefmilieu, en bv. ook door het inzetten op verkeersveiligheid”  

Willy Borsus: “Het leitmotiv van mijn regering is  alle acties op poten te zetten die redelijkerwijs mogelijk zijn teneinde de risico’s te beperken, uiteraard rekening houdend met het feit dat een nulrisico niet bestaat”.  

“De Federatie Wallonië-Brussel schaart zich ten volle en op proactieve wijze achter het integrale veiligheidsbeleid van ons land, waarbij zij de slachtoffers centraal stelt in haar acties. De maatregelen die de regering van de Federatie Wallonië-Brussel de laatste jaren heeft genomen, zeker op vlak van de strijd tegen radicalisering, de preventie van kindermishandeling en van geweld tegen vrouwen, of cyberpesten, maken haar tot een essentiële partner binnen de dynamiek die aan de gang is tussen de regeringen. Wij zijn verheugd over de concretisering, op het terrein, van de doelstellingen die zijn vastgelegd in de kadernota integrale veiligheid”, aldus Rudy Demotte en Rachid Madrane, respectievelijk minister-president en minister van Justitiehuizen.    

Brussels Minister-President Rudi Vervoort herinnert er op zijn beurt aan dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heel wat projecten heeft opgezet om polarisatie en radicalisering te voorkomen, gaande van de oprichting van de gespecialiseerde instelling ‘Brussel Preventie & Veiligheid’ tot de uitvoering van een ‘globaal veiligheids- en preventieplan’ waarin geopteerd werd voor een geïntegreerde veiligheidsaanpak, of ook nog de uitbouw van een school voor veiligheidsberoepen die gericht is op alle actoren van de preventie- en veiligheidsketen. “In de strijd tegen radicalisme is het ook nodig om massaal te investeren in sociale cohesie, insluiting en onderwijs en daarbij de prerogatieven van elke partner in acht te nemen”, benadrukt de heer Vervoort.  

De deelnemers van de Interministeriële Conferentie Veiligheids- en handhavingsbeleid bespraken vandaag de evaluatie en hun ambitie voor de toekomst van de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan: Jan Jambon (Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken), Koen Geens (Minister van Justitie), Geert Bourgeois (Minister-president Vlaamse Regering), Rudy Demotte en Rachid Madrane ( Minister –president en Franse Gemeenschapsminister), Oliver Paash (Minister-president Duitstalige Gemeenschap), Willy Borsus (Minister-president Waalse Regering), Rudi Vervoort (Minister-president Brussels Hoofdstedelijk Gewest).