​Antennes van Justitiehuis Brussel in Asse en Halle officieel geopend

le jeudi 08 mars 2018 16:30 Communiqués de presse

Vandaag openen de antennes van het justitiehuis Brussel in Asse en Halle officieel de deuren. Werken met justitiehuis-antennes laat toe dat gesprekken met een justitieassistent ook in de Vlaamse rand rond Brussel kunnen gebeuren. Zo kunnen cliënten hun afspraak dichtbij huis afhandelen, wat de dienstverlening ten goede komt. Hiervoor werkt het Justitiehuis samen met  lokale overheden die ruimtes ter beschikking stellen.  Het gaat om antennes op meerdere plaatsen in de Vlaamse rand rond Brussel, zoals Asse, Halle en binnenkort ook Vilvoorde.

Het  justitiehuis van Brussel versterkt zijn rol en aanwezigheid in de Vlaamse rand en sluit zo dichter aan bij lokale initiatieven en samenwerkingsverbanden. Een antenne van het justitiehuis in Asse en Halle brengt de werking dicht naar het lokaal niveau, het verlaagt de drempel voor de burger. Ook een goede samenwerking met de lokale hulpverlening is essentieel om de opdrachten uit te voeren.

Nabijheid

De nabijheid bij het parket Halle-Vilvoorde zorgt voor een nog vlottere samenwerking, niet in het minst voor de werking van slachtofferonthaal en bemiddeling in strafzaken.  Sinds hun ontstaan sluiten de justitiehuizen nauw aan bij de organisatie van de rechtbanken en de parketten. Naar analogie met de hervormingen bij de rechtbanken en parketten, en meer bepaald de opsplitsing van het parket in een parket voor Brussel en een parket voor Halle-Vilvoorde, werd de vraag gesteld of de organisatievorm van het justitiehuis in Brussel niet eveneens diende herzien te worden. Dit resulteerde finaal in de oprichting van antenneposten.

Koen Van Elsen, burgemeester van Asse: “Als centrumgemeente kiezen we er bewust voor om een bovenlokale rol te spelen. Denk maar aan de aanwezigheid van het vredegerecht, het parket en het ziekenhuis, en de toekomstige vestiging van de FOD Financiën. De opening van deze antennepost is een mooi nieuw hoofdstuk in dit verhaal. We zijn erg tevreden dat we de samenwerking met het Justitiehuis aangaan.”

Dirk Pieters, burgemeester van Halle: “De 3 antennes in Halle-Vilvoorde vormen een belangrijke tegemoetkoming aan de vraag van de burgemeesters en de gemeenten van Halle-Vilvoorde om via een eigen parket, een eigen werking van de justitiehuizen en een eigen rechtbank, een specifiek rechterlijk beleid te kunnen voeren voor Halle-Vilvoorde. Voor Halle sluit het goed aan bij de rol die de stad van de gemeente Beersel heeft overgenomen om vanuit de dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen in regio Zennevallei - Pajottenland de uitvoering van de werkstraffen te kunnen organiseren.  Het Sociaal  Huis is alvast een goede locatie om de antenne Halle van het justitiehuis in onder te brengen en ik ben er het OCMW Halle dan ook erg dankbaar om.”

Afstemming en samenwerking

Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De Vlaamse justitiehuizen zijn een volwaardige en betrouwbare partner voor de federale partners zoals de FOD justitie maar ook voor steden en gemeenten. Inhoudelijk en organisatorisch stemmen we de justitiehuizen af op de gerechtelijke arrondissementen. Zo waarborgen we de toegankelijkheid en bevorderen we de dienstverlening van het Nederlandstalige justitiehuis Brussel ten aanzien van het parket Halle-Vilvoorde”.

Koen Geens, federale minister van Justitie: “Het parket van Halle-Vilvoorde voert een eigen opsporings- en vervolgingsbeleid dat rekening houdt met de bijzondere problematiek van de rand rond Brussel. Het aantal vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle-Vilvoorde is op een paar jaar tijd gestegen van 1.500 tot 2.363. Dat toont de noodzaak van deze lokale antennes aan en ik ben dan ook blij dat mijn collega op het Vlaams niveau deze heeft verwezenlijkt. Ik ben ervan overtuigd dat we ook zo meer gaan kunnen inzetten op bemiddeling in strafzaken, een uitdrukkelijke wens van Procureur des Konings Freyne; politie, justitiehuizen en parket werken hiervoor nauw samen om binnenkomende pv’s te screenen om een snellere aanpak te garanderen.”

Het justitiehuis van Brussel wil zijn rol en aanwezigheid in de Vlaamse Rand versterken. Het overgrote deel van de cliënten van het Vlaams justitiehuis woont immers in de Rand rond Brussel.  Daarom werd tussen de afdeling justitiehuizen en de stad Halle en de gemeente Asse vorm gegeven aan de werking van de antenneposten.

Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Er zal lokaal de mogelijkheid zijn om afspraken met de cliënten te maken. Ook  cliëntgericht overleg met de partners zoals de dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen, de CAW’s of CGG kan er  plaatsvinden. Ten slotte zal er gemakkelijker aansluiting kunnen gevonden worden bij overlegstructuren rond bepaalde regionale aanpakken van problematieken zoals bijvoorbeeld intrafamiliaal geweld.”

Decreet

Asse en Halle vormen de eerste antennes van het justitiehuis in Brussel. Nabijheid staat in het licht van de geplande decretale verankering van de Vlaamse justitiehuizen nog steeds op de voorgrond. De justitiehuizen vervullen immers een belangrijke opdracht in de lokale gemeenschap, met name de re-integratie van daders in de samenleving, het herstel van de schade en het leed van de slachtoffers, de bijstand aan slachtoffers, en de beperking van de kans op herval.

De justitiehuizen zetten in op kwaliteit. Justitieassistenten stellen een begeleiding op maat van de veroordeelden en slachtoffers voorop. Er wordt ook geïnvesteerd in overleg met de magistraten die de straffen uitspreken, opdat zij de best passende straf kunnen opleggen, waarin begeleiding door een justitieassistent een meerwaarde betekent.

Om de personele capaciteit binnen het justitiehuis van Brussel op punt te brengen zullen in de nabije toekomst 2 extra justitieassistenten aangeworven worden. De voorbije 3 jaar investeerde het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de afdeling Justitiehuizen om het personeelsbestand op peil te houden én tegelijkertijd om deze uit te breiden wanneer de afdeling met nieuwe taken geconfronteerd werd. Het totale personeelsaantal van de afdeling Justitiehuizen steeg van 604 op het moment van de overheveling in 2015 naar 695 op 1/1/2018. Bovendien evolueerde het departement van tijdelijke tewerkstelling naar duurzame tewerkstelling, steeds binnen de contouren van het personeelsplan en het beschikbare budget.