Minimale dienstverlening in gevangenissen

le vendredi 15 juin 2018 13:00 Communiqués de presse

De Regering heeft op aangeven van Minister van Justitie Koen Geens een akkoord bereikt over de minimale dienstverlening in onze gevangenissen. Het voorontwerp van wet dat de Regering in eerste lezing heeft goedgekeurd beoogt in het bijzonder de performantie van het gevangeniswezen en haar medewerkers te versterken.

Deze regeling is een antwoord van de Belgische Regering op de jarenlange ingebrekestelling door het Europees Comité ter preventie van foltering en mensonwaardige behandeling (CPT). Zij wezen op de noodzaak om minimale rechten van gedetineerden tijdens stakingen te garanderen. In juli 2017 heeft het CPT daarover ten aanzien van de Belgische staat nog een openbare verklaring gepubliceerd.

Het regeerakkoord voorzag reeds dat dergelijke regeling zou ingevoerd worden in overleg met de sociale partners.

De voorbije jaren hadden we een goed informeel contact met de CPT en de vakbonden van het gevangeniswezen en boekten we vooruitgang.

Dit voorontwerp zal worden voorgelegd aan formeel sociaal overleg in Sectorcomité 3. Per gevangenis zullen we werken aan een gedetailleerd plan over hoeveel posten moeten worden opgevuld bij een staking om de minimale dienstverlening te waarborgen. Dit alles gebeurt in een proces van sociale dialoog om maximaal via overleg tot de organisatie van de minimale diensten te kunnen komen.