Gevangenissen van de toekomst

le mardi 29 janvier 2019 17:32 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens is tevreden dat de commissie justitie het wetsontwerp dat het personeel en de gedetineerden beter zal beschermen in eerste lezing heeft goedgekeurd.

Dit wetsontwerp zal een minimale dienstverlening invoeren, het personeel een betere bescherming bieden en een penitentiaire beleidsraad invoeren.

“Ik ben bijzonder tevreden dat we samen met het parlement, na lang en constructief sociaal overleg (dat weliswaar niet werd afgesloten met een akkoord), kunnen bewerkstelligen om ook tijdens stakingen de mensenrechten van onze gedetineerden te waarborgen. We konden tijdens de legislatuur de overbevolking terugbrengen tot 10%. Maar men moet goed begrijpen goed dat we in een ‘sandwich-situatie’ zitten. Aan de ene kant hangen er ons dwangsommen boven het hoofd omdat de gedetineerden met te veel in de oude instellingen zitten, aan de andere kant kan de staat niet beginnen met de bouw van sommige nieuwe gevangenissen omdat er procedures lopen voor de Raad van State. Dat houdt nu al 10 jaar aan. Ook die vicieuze cirkel moeten we zo snel mogelijk doorbreken. Wij werken allen samen verder aan een goed klimaat in de gevangenissen, want wie daar niet beter van wordt , komt best niet terug in onze samenleving. En dat is onverantwoordelijk.”

° Minimale dienstverlening

Per gevangenis wordt los van elke staking een plan opgemaakt, en dat na sociaal overleg, hoeveel personeelsleden aanwezig moeten zijn om een minimale dienstverlening die overeenstemt met de mensenrechtelijke eisen te waarborgen.

In geval van een sociaal conflict wordt onverwijld het sociaal overleg opgestart op het bevoegde niveau. Het krijgt alle kansen. Als de vakbonden toch beslissen om nadien te staken, dan wordt voorzien in een minimale dienstverlening op dagelijkse basis. Bij elke staking dient het inrichtingshoofd van de gevangenis een lijst op te stellen van de personeelsleden die verklaard hebben dat ze niet aan de staking zullen deelnemen en dit 72 uur voor het begin van de staking. Op die manier kan het inrichtingshoofd een planning opmaken om de minimale dienstverlening aan de gedetineerden te garanderen. Indien er een aanzegging is voor een staking van meer dan twee dagen, geldt dezelfde procedure. Indien het inrichtingshoofd tot de conclusie komt dat er niet voldoende personeel aanwezig zal zijn, informeert deze de provinciegouverneur. In dat geval overlegt de provinciegouverneur met het inrichtingshoofd en de verantwoordelijke leiders van de representatieve vakbonden over de schikkingen die getroffen moeten worden indien niet voldoende penitentiaire agenten zich vrijwillig hebben aangeboden. Zo nodig kan de gouverneur deze schikkingen verplichtend maken.

° Betere bescherming personeel

Voor het personeel betekent dit wetsontwerp een verbetering van hun personeelsstatuut en een betere bescherming tegen klachten en gerechtelijke procedures. Opleiding krijgt een belangrijke plaats in de loopbaan van iedereen. De functie-invulling van de job wordt opgewaardeerd waardoor het aantrekkelijker wordt om binnen het gevangeniswezen tewerkgesteld te blijven. Er wordt een duidelijke deontologische code gecommuniceerd over normen en waarden binnen het gevangeniswezen.

° Penitentiaire beleidsraad

De Minister zal een penitentiaire beleidsraad installeren. Deze adviesraad geeft de Minister advies over de bestuursplannen en formuleert aanbevelingen die zij nuttig acht voor wat betreft zowel actuele als toekomstige wetgeving. Die beleidsraad is niet enkel samengesteld uit vertegenwoordigers van het gevangeniswezen maar ook uit andere actoren die met de uitvoering van de straffen te maken hebben zoals magistraten, experten criminologie, advocaten, het NICC en de gemeenschappen.