Meer blauw op straat, minder op kantoor

le vendredi 15 février 2019 16:07 Persbericht

Vandaag stelt de Vaste Commissie van de Lokale politie (VCLP) haar memorandum voor in Namen aan alle beleidsmakers, in aanwezigheid van Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. De VCLP wil haar prioritaire actiedomeinen bekendmaken aan alle politie-instanties, overheden en partijvoorzitters.

De VCLP is van mening dat administratieve en procedurele taken zoveel mogelijk moeten worden ingeperkt. Minister van Justitie Koen Geens nam de voorbije legislatuur tal van maatregelen die de administratieve werklast voor politieagenten drastisch hebben verlaagd.

Dankzij de digitalisering van het verwerken van verkeersboetes in het Crossborder-project, hoeven zo’n 250 voltijdsequivalenten van de lokale politie niet langer boetes handmatig te verwerken, in enveloppes te steken en te versturen. De verzendkosten daalden met 1,9 miljoen euro, een budget dat vanaf dit jaar naar gemeenschappelijke aankopen gaat van de lokale en federale politie, zoals voertuigen of ICT-materiaal.

Ook pv gaat digitaal

De minister heeft het wettelijk mogelijk gemaakt voor de politie om een pv digitaal te ondertekenen. Zo kunnen alle processen-verbaal in de toekomst digitaal worden gearchiveerd, overgemaakt en behandeld. Op technisch en reglementair vlak moet dit nog worden geïmplementeerd, een basisvoorwaarde om de digitale keten van processen-verbaal op te starten. Het Koninklijk Besluit ligt momenteel bij het controleorgaan C.O.C voor advies.

De minimale dienstverlening in de gevangenissen wordt momenteel behandeld in de commissie Justitie. De lokale politie is al langer vragende partij naar een minimale dienstverlening, gezien de bewakingsopdrachten voor gedetineerden zwaar kunnen wegen op de capaciteit van de betrokken lokale politiekorpsen.

Speekselcollectoren

Samen met Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft Minister van Justitie Koen Geens ervoor gezorgd dat het overbrengen en voorleiden van gevangenen op Justitiepaleizen tegen eind dit jaar grotendeels door de federale politie zal worden uitgevoerd. Die taak werd gedurende 17 jaar uitgevoerd door de lokale politie. Een richtlijn over de nieuwe werkverdeling tussen lokaal en federaal is in de maak. De lokale politie boekt zo een capaciteitswinst van 350 voltijdsequivalenten.

Ook drugs in het verkeer zullen weldra sneller worden opgespoord met speekselcollectoren. Door de introductie van de speekseltesten waren de controles reeds vereenvoudigd, maar de aanwezigheid van een dokter was nog steeds vereist. Tegen 1 april zullen de speekselcollectoren beschikbaar zijn voor de lokale politie, waardoor een dokter niet langer een bloedproef moet afnemen om juridisch sluitend bewijs te hebben van druggebruik.

Minister van Justitie Koen Geens: “Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid waarvan de lokale politie de hoeksteen is. Dankzij haar prioriteitenbepaling voor de komende vier jaar, verwoordt ze haar verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de maatschappij. Zelf heb ik al initiatieven genomen om de lokale politie efficiënter te laten werken, en ik zal dan ook niet nalaten om het memorandum van de Vaste Commissie van de Lokale Politie aan de relevante actoren van het gerechtelijk apparaat over te maken.”

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem: “Lokaal politiewerk is dus bij uitstek werk van mensen voor mensen die zich in het bijzonder laat kenmerken door haar nabijheid. Jullie rol van nabijheidspolitie is cruciaal: de nabijheid waar jullie voor zorgen betekent in de beleving van mensen vooral voor herkenbaarheid. Herkenbaarheid zorgt op haar beurt voor vertrouwen en vertrouwen tussen mensen onderling en tussen mensen en bijvoorbeeld hun wijkagent is en blijft het sterkste cement om lokale leefgemeenschappen op te bouwen. Ik heb dus goed begrepen dat meer middelen voor de wijkagent geen overbodige luxe is en dat meer middelen voor de wijkagenten welkom zijn, inclusief een grotere valorisatie van de wijkagent, een aantrekkelijker statuut en een betere verloning.”