Een strafwetboek dat voldoet aan het rechtvaardigheidsgevoel

le lundi 18 mars 2019 16:44 Persbericht

Het CD&V-wetsvoorstel Terwingen –Becq houdende het nieuwe Wetboek van Strafrecht werd vorige week neergelegd in het Parlement. Een volledige behandeling in de commissie Justitie van zo’n omvangrijke en diepgaande hervorming is binnen het huidige tijdsbestek en in lopende zaken niet meer mogelijk. Minister van Justitie Koen Geens heeft erin toegestemd om het nieuwe strafwetboek bij wetsvoorstel neer te leggen, om het hervormingswerk te vergemakkelijken in de volgende legislatuur. Het nieuwe strafwetboek is het sluitstuk van vier jaar hervormingen, maar vormt de echte sprong naar een modern, vereenvoudigd en accurater strafrecht voor ons land.

Het strafwetboek bestaat uit 2 boeken. Boek I werd door de Ministerraad goedgekeurd in januari 2016. Dat luik bevat een heldere opdeling van de principes van het strafrecht en de strafniveaus. Boek II van het strafwetboek werd in juli 2018 door de Ministerraad goedgekeurd. In dit deel worden de misdrijven omschreven en de concrete strafniveaus bepaald.

Acht strafniveaus, zeven thematische groepen

Alle inbreuken worden voortaan ingedeeld in acht strafniveaus. Er zijn twee niveaus voor de criminele straffen op de misdaden (meer dan 20 jaar tot en met levenslang) en zes niveaus voor de correctionele straffen op de wanbedrijven.

De strafbepalingen van boek II worden thematisch gegroepeerd in zeven titels: misdrijven tegen het internationaal humanitair recht, misdrijven tegen personen, misdrijven tegen de openbare veiligheid, valsheden, misdrijven tegen het vermogen, economische misdrijven en misdrijven tegen de Staat.

In het nieuw Strafwetboek worden ook een aantal inbreuken opgeheven, omdat ze verouderd zijn en niet langer strafwaardig worden bevonden. Wanneer een andere afhandeling (administratief-, tucht- of burgerrechtelijk) volstaat om op het ongewenste gedrag te reageren, is de strafrechtelijke afhandeling niet nodig. Dit ligt in lijn met de huidige tendens om een aantal lichtere feiten van overlast te bestraffen met gemeentelijke administratieve sancties.

Voor bepaalde inbreuken worden de straffen echter ook gevoelig verzwaard, gelet op hun maatschappelijke impact. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de ernstige seksuele misdrijven zoals de aantasting van de seksuele integriteit en verkrachting. Voor verkrachting gaat het bijvoorbeeld van 1 maand tot 5 jaar gevangenisstraf (na correctionalisering) naar 5 tot 10 jaar gevangenisstraf (niveau vier).

Het wetsontwerp op het nieuwe strafwetboek zou normaliter worden ingediend voor tweede lezing op de Ministerraad net voor de val van de Regering. Zodoende is dit ontwerp dus blijven steken in de lopende zaken, en daarom heeft de Regering het niet meer als ontwerp kunnen indienen in het Parlement. Voor CD&V-parlementsleden Raf Terwingen en Sonja Becq is het duidelijk dat het werk niet mag verloren gaan, de commissie justitie heeft al veel hoorzittingen en experten-ontmoetingen achter de rug. Met de hervorming van het Strafwetboek beoogt Minister Geens een accurate, eenvoudigere en coherente wetgeving. Het Belgisch Strafwetboek dateert nog van 1867. Een aanpassing aan de moderne tijdsgeest is dus dringend nodig.

Voor meer informatie betreffende het wetsvoorstel, lees hier verder.