Betere informatiedoorstroming en opvolging van personen die onder voorwaarden vrij zijn

le vendredi 05 avril 2019 14:50 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, Franse Gemeenschapsminister van Jeugdzorg en Justitiehuizen Rachid Madrane en Duitse Gemeenschapsminister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden Antonios Antoniadis stelden vandaag het systeem I+ Belgium voor. I+ Belgium zorgt voor een snelle informatie-uitwisseling tussen alle parketten, rechtbanken, gevangenissen, politiediensten en justitiehuizen in België in het kader van de opvolging van personen die onder voorwaarden in vrijheid zijn.

I+ Belgium is een digitaal platform voor informatie-uitwisseling voor personen die, in het kader van een strafonderzoek of strafuitvoering, in vrijheid worden gesteld of gelaten mits de naleving van voorwaarden. De applicatie dient als communicatie- en informatieplatform voor alle actoren. Hierdoor kunnen alle diensten in real time de informatie raadplegen over de opvolging van de voorwaarden.

Politie en justitie stappen mee in digitaal tijdperk

Geen veelvuldige manuele invoer van voorwaarden meer bij de politiediensten en gedaan met de tijdrovende werkwijze. I+ Belgium is een efficiënt systeem dat in real time te raadplegen is door alle politie- en justitiële diensten. De Parlementaire Onderzoekscommissie naar de terroristische aanslagen drong aan op een digitalisering en versnelling van het proces, I+ Belgium komt hieraan tegemoet.

Hoe werkt I+ Belgium?

Het parket, de onderzoeksrechter of de gevangenis voeren de voorwaarden waar een persoon zich aan moet houden in het systeem I+ in. De betrokken politiezone en het justitiehuis dat belast is met de controle en begeleiding van de voorwaarden wordt automatisch hiervan op de hoogte gebracht. De politiezones kunnen in real time hun toezichtsprocedure opstarten en wanneer ze een niet-naleving van de voorwaarden vaststellen, kunnen ze onmiddellijk de bevoegde overheid in kennis stellen.

Wat zijn de voordelen?

Deze real time opvolging is noodzakelijk om snel bepaalde vrijheidsmodaliteiten bij te sturen, te schorsen of in te trekken. Dit systeem heeft dus voor alle diensten voordelen:

1. De bevoegde overheid wordt live verwittigd

De politiediensten zullen bij een nieuw feit of schending van de voorwaarden I+ Belgium rechtstreeks voeden met hun vaststellingen. Het parket of de onderzoeksrechter wordt hier automatisch van verwittigd.

Bovendien, voor zover het belang van het onderzoek dit toelaat, worden de justitiehuizen door het systeem geïnformeerd van de schending van de voorwaarden of het plegen van een nieuw misdrijf. Zo kunnen zij de feiten meteen bespreken met de op te volgen persoon en de opdrachtgever hierover informeren.

2. I+ voedt de Algemene Nationale Gegevensbank

De federale politie zal de ANG niet meer manueel moeten voeden. Op basis van de input via I+ wordt de Algemene Nationale Gegevensbank van de geïntegreerde politie automatisch aangevuld. Het gaat om alle mogelijke voorwaarden en gebeurt in alle fases van de strafprocedure, dus tijdens het strafonderzoek en tijdens de strafuitvoering. Deze voorwaarden worden bepaald door het openbaar ministerie, de onderzoeksrechters, de vonnisrechters, de strafuitvoeringsrechtbanken, de probatiecommissies en de gevangenissen.

3. Systematische controle penitentiaire verloven en uitgaansvergunningen

Dankzij I+ Belgium zullen de penitentiaire verloven en uitgaansvergunningen van het gevangeniswezen beter gecontroleerd kunnen worden door de politiediensten. De korte duur van die modaliteiten en de tot nu toe beschikbare communicatiekanalen maken het momenteel voor de diensten moeilijk om deze informatie in nodige tijd op het terrein te gebruiken. Er bestaan momenteel wel prioritaire informatiekanalen voor gevoelige categorieën van gedetineerden, bijvoorbeeld in geval van radicalisme.

4. Samenwerking en informatiedeling op alle niveaus

I+ Belgium wordt gevoed door de betrokken diensten en is beschikbaar voor alle bevoegde diensten die de informatie nodig hebben. Door deze wisselwerking zijn alle betrokkenen steeds op de hoogte van de laatste stand van zaken en kunnen ze hier sneller op inspelen.

I+ werd ontwikkeld door de lokale politie van Komen-Waasten en wordt overgenomen door de federale politie, en dit in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Justitie, de Vlaamse Gemeenschap, de Fédération-Wallonie-Bruxelles, de Duitstalige Gemeenschap en het College van Procureur-Generaals.

De wettelijk basis van dit register werd door de minister van Justitie voorbereid en opgenomen in de wet ICT, die na de paasvakantie door de Kamer plenair ter stemming ligt. Bij die voorbereiding werden de gemeenschappen betrokken.

I+ wordt actueel reeds toegepast in de gerechtelijke arrondissementen Bergen-Doornik, Charleroi, Oost en West-Vlaanderen, Namen, Luxemburg, Luik, Eupen en Brussel. Tijdens de volgende maanden wordt de verdere uitrol van het systeem gefinaliseerd. Eind juni zal het systeem in heel België actief zijn en zal het gevangeniswezen inspringen in de applicatie.

De digitalisering van de verslagen opgesteld door de Justitiehuizen wordt eveneens op punt gesteld en zal dit jaar nog via het systeem ‘elektronisch-dossier’ gebeuren, waarvoor de Minister van Justitie in de ICT-wet een wetsgrond voorzag. Beide initiatieven worden op elkaar afgestemd en zullen voor een volledige digitalisering van de informatiedoorstroming ter zake zorgen.

Minister van Justitie Koen Geens: “De veiligheid van de mensen vraagt een ketenaanpak, enkel door samenwerking gaat onze samenleving vooruit. Een verregaande samenwerking met alle diensten en op alle niveaus, zoals I+ Belgium nu zal doen, zorgt ervoor dat we snel kunnen reageren en bijsturen waar nodig.”

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem: “Het multidisciplinair platform dat hier vandaag wordt voorgesteld was broodnodig, heeft zeer veel potentieel en komt tegemoet aan verschillende verzuchtingen van juridische en politionele partners om hun werk gerichter en accurater uit te voeren. Het spreekt dan ook voor zich dat ik alle diensten, personeelsleden en medewerkers die van dichtbij of veraf hun steentje hebben bijgedragen aan dit project uitdrukkelijk wil bedanken voor hun engagement”.

« La plateforme multidisciplinaire présentée ici aujourd’hui, était réellement nécessaire. Elle a un potentiel énorme et répond à diverses attentes de partenaires juridiques et policiers qui souhaitent effectuer leur travail de manière plus ciblée et plus efficace. Il va sans dire que je tiens à remercier tous les services, tout le personnel et tous les collaborateurs qui, de près ou de loin, ont contribué à ce projet, pour leur engagement ».

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vlaanderen wil een betrouwbare partner zijn in de keten van de strafuitvoering. Cruciaal daarvoor is een goede samenwerking tussen justitie, politie en justitiehuizen die zich voor haar informatie-uitwisseling ondersteund weet door een performant digitaal platform.”

Rachid Madrane, Franse Gemeenschapsminister van de Justitiehuizen:Dit lokale initiatief, dat nu nationaal wordt uitgerold, is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen alle diensten die betrokken zijn bij de opvolging van rechtszoekenden. Hiermee wordt de samenhang van alle betrokkenen in de strafketen versterkt die personen opvolgen die in vrijheid zijn gesteld. Dankzij I+ Belgium kunnen de verschillende betrokken veiligheidsdiensten over cruciale informatie beschikken en uitwisselen in real time. Dit is een enorme efficiëntiewinst, zowel voor de veiligheid van de burgers als voor het werk van onze justitie-assistenten, wat de rechtszoekenden ten goede komt.”

Duitse Gemeenschapsminister van Gezin en Gezondheid Antonios Antoniadis: “I+Belgium werd in de Duitstalige gemeenschap op 1 januari 2019 dankzij een nauwe en constructieve samenwerking tussen Openbaar Ministerie, politie en justitiehuis in gebruik genomen. De multidisciplinaire databank werd door het plaatselijk parket en met de steun van het justitiehuis volledig in het Duits vertaald. Ik zie in I+Belgium voor de Duitstalige gemeenschap een grote meerwaarde. Dit werd mij ook door de verschillende diensten bevestigd: het gebruik van de applicatie was voor hen al een zeer positieve ervaring.”