Koen Geens houdt personeelskader Justitie op peil

le vendredi 12 avril 2019 12:29 Communiqués de presse

De Minister van Justitie wenst tekst en uitleg te geven over het rekruteringsbeleid voor de rechterlijke orde. Binnen het budget van Justitie, gaat jaar na jaar meer geld naar het personeelskader. In 2016 ging er 654 miljoen euro naar personeel. In 2017 en 2018 was dat telkens 658 miljoen euro. Voor 2019 is een som vrijgemaakt van 694 miljoen euro.

Er werden voortdurend inspanningen geleverd om ondanks de besparingen, het budget en het personeel op peil te houden. In zijn audit van december 2017 stelt de Hoge Raad voor de justitie dat de wettelijke en reglementaire kaders niet het resultaat zijn van een objectieve analyse van de actuele personeelsbehoeften per rechtbank. De Minister is dezelfde mening toegedaan en vindt dat de middelen moeten kunnen verdeeld worden op basis van objectieve analyse van de behoeften van de rechtbanken. Een 100% kaderinvulling zou voor bepaalde rechtbanken nog te weinig zijn in vergelijking met de reële werklast en voor andere dan weer te veel. De Minister heeft echter nog steeds geen werklastmeting ontvangen om op basis van objectieve cijfers de verdeling te bepalen.

Aantal openstaande vacatures

Sinds december 2014 zijn er voor de magistratuur 1.077 vacatures gepubliceerd. 538 voor het parket en 539 voor de zetel.

Voor het gerechtspersoneel werden circa 2850 vacatures gepubliceerd, waaronder 90 vacatures voor parketjuristen en referendarissen. In afwachting van de invulling van deze statutaire vacatures werden 1.300 tijdelijke contractuelen ingezet in de griffies en parketsecretariaten.

De vacatures worden steeds gepubliceerd in overleg met het College van hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie. De Minister ijvert er daarbij steeds voor om prioritair vacatures te geven aan de rechtbanken met de meeste reële noden.

Vandaag is de publicatie verschenen voor 15 vacatures in de hoven en rechtbanken en voor drie plaatsen van korpschef. Volgende week worden 34 vacante plaatsen gepubliceerd voor het openbaar ministerie. Het College van hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie werken momenteel aan hun voorstel van verdeling, met het oog op een nieuwe vacatureronde in mei.

Budget

Het personeelsbudget van de rechterlijke orde werd in de voorbije legislatuur op peil gehouden. Voor 2019 is een som beschikbaar gesteld van 694 miljoen. Zo werd bij de begrotingscontrole 2018 voorzien dat de magistratuur en het gerechtspersoneel 1-op-1 vervangen kunnen worden. Verder is voor de versterking van de personeelsformatie, zowel voor wat magistratuur en gerechtspersoneel 9 miljoen euro extra beschikbaar. Er werd jaarlijks 15 miljoen euro vrijgemaakt voor de versterking van de rechtsmachten om het hoofd te bieden aan de brede problematiek van de radicalisering en het terrorisme.

Ook de globale middelen van de rechterlijke orde, zijn in de voorbije legislatuur licht gestegen, ondanks de begrotingsbehoedzaamheid.

De Minister heeft deze legislatuur steeds gepleit voor voldoende middelen. Na een grondige analyse over dit departement en na 5 jaar intens werken is hij van oordeel dat bijkomende middelen noodzakelijk zijn om ‘the Court of the Future’ waar te maken. Het wordt tijd dat men voldoende investeert in justitie en veiligheid om de mensen bescherming te bieden die ze verdienen.

De Minister heeft steeds geprobeerd om het budget op peil te houden en zelfs te laten stijgen ondanks de besparingen. De middelen werden slim ingezet en verdeeld in functie van de reële noden van de rechtbanken. Om meer kandidaten aan te trekken, werd de gerechtelijke stage hervormd. Een extra examen beroepsbekwaamheid werd in 2018 georganiseerd door de Hoge Raad voor het aantrekken van Franstalige kandidaten, omdat daar de tekorten het grootst zijn. In 2019 heeft de Minister de Hoge Raad opnieuw gevraagd om extra examens te houden voor zowel Franstalige als Nederlandstalige kandidaten. Onder meer via digitaliseringsprojecten wordt er steeds naar gestreefd de werklast te verlagen.