Minister van Justitie, Koen Geens, betreurt de acties van de vakbonden in het gevangeniswezen vandaag

le mardi 07 mai 2019 09:00 Communiqués de presse

Tijdens deze legislatuur zijn de besparingen op aanwervingen teruggedraaid en is er blijvend gerekruteerd. In totaal zijn er sinds 2014 1403 nieuwe personeelsleden gestart in de gevangenissen. De uitstroom van penitentiair beambten die op pensioen gaan of de job niet langer wensen uit te oefenen blijft echter groot, maar er zijn op korte termijn nog 137 aanwervingen gepland. Er moet ook op toegezien worden dat er geschikte kandidaten instromen in deze belangrijke functie. Op een kader van 6825 zijn er op dit ogenblik 6639 voltijdse equivalenten in de bewaking aanwezig.

Het budget voor het gevangeniswezen is stabiel gebleven op 560 miljoen euro en heel wat maatregelen werden genomen om de overbevolking terug te dringen. Dit laatste gebeurde onder meer door geïnterneerden te laten uitstromen naar forensisch psychiatrische centra en door veroordeelden zonder verblijfspapieren vervroegd terug te sturen naar het land van herkomst. Zo was er deze legislatuur een duurzame daling van 1300 gedetineerden. In 2014 waren dit er 625 en in 2017 bijna 1700. Wat de bouw van de nodige nieuwe gevangenissen betreft, blijven er procedures voor de Raad van State hangende. In 2017 en 2018 werd er respectievelijke 25 en 20 miljoen euro vastgelegd in infrastructuur.

° Minimale dienstverlening

De wet die de minimale dienstverlening invoert, verscheen in het Staatsblad op 11 april 2019. Per gevangenis wordt, los van elke staking, een plan opgemaakt, dat na sociaal overleg bepaalt hoeveel personeelsleden aanwezig moeten zijn om een minimale dienstverlening die overeenstemt met de mensenrechtelijke eisen te waarborgen. Bij elke staking dient het inrichtingshoofd van de gevangenis een lijst op te stellen van de personeelsleden die verklaard hebben dat ze niet aan de staking zullen deelnemen en dit 72 uur voor het begin van de staking. Op die manier kan het inrichtingshoofd een planning opmaken om de minimale dienstverlening aan de gedetineerden te garanderen. Deze plannen zitten in de pipeline en dienen gefinaliseerd te zijn, in overleg met de vakbonden, tegen 1 oktober van dit jaar.

° Betere bescherming personeel

Een verbetering van het personeelsstatuut en een betere bescherming tegen klachten en gerechtelijke procedures werd wettelijk verankerd. Opleiding krijgt een belangrijke plaats in de loopbaan van iedereen. De functie-invulling van de job wordt opgewaardeerd waardoor het aantrekkelijker wordt om binnen het gevangeniswezen tewerkgesteld te blijven. Er wordt een duidelijke deontologische code gecommuniceerd over normen en waarden binnen het gevangeniswezen.


Aanwervingen:

- 2015 = 22

- 2016 = 246

- 2017 = 483

- 2018 = 525

- 2019 = 127 (voorlopig cijfer) - Gepland voor de volgende maand: bijkomend 137