Uitvoering gevangenissen van de toekomst: goede regels maken goede vrienden

le vendredi 12 juillet 2019 14:55 Communiqués de presse

De Ministerraad ging akkoord met een voorstel van koninklijk besluit van vice-eersteminister en Minister van Justitie, Koen Geens, dat de uitvoering regelt van de wet die een betere bescherming voorziet voor het personeel in de gevangenissen en de gedetineerden. 

De vaste structuur van het overleg wordt vastgelegd volgens artikel 15 van de wet wanneer er een sociaal conflict ontstaat. Dit gaat onder meer over de te volgen procedures wanneer er een stakingsaanzegging werd ingediend en de procedures met betrekking tot een syndicale actie die uitgaat van een confederatie vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad.

Deze tekst moet nu onderhandeld worden in Comité A en daarna voorgelegd worden voor advies aan de Raad van State. De inwerkingtreding van dit koninklijk besluit is voorzien op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Koen Geens: “Wij blijven overleggen met de vakbonden om de wet die het parlement aangenomen heeft uit te voeren. Het sociaal overleg verloopt via vaste regels en structuren. Goede regels maken goede vrienden. Ik ben ervan overtuigd dat wij allen samen werken aan de gevangenissen van de toekomst die voor personeel en gedetineerden beter zijn.”