Uitvoering gevangenissen van de toekomst: goede regels maken goede vrienden

le lundi 23 septembre 2019 12:00 Communiqués de presse

De Ministerraad ging vrijdag akkoord met een voorstel van koninklijk besluit van vice-eersteminister en Minister van Justitie, Koen Geens, dat de uitvoering regelt van de wet die een betere bescherming voorziet voor het personeel in de gevangenissen en de gedetineerden. De minimale dienstverlening tijdens een staking maakt daar deel van uit. 

De vaste structuur van het overleg wordt vastgelegd volgens artikel 15 van de wet wanneer er een sociaal conflict ontstaat. Dit gaat onder meer over de te volgen procedures wanneer er een stakingsaanzegging werd ingediend en de procedures met betrekking tot een syndicale actie die uitgaat van een confederatie vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad.

Deze tekst werd onderhandeld in Comité A en wordt na dit akkoord van de Ministerraad voorgelegd aan de Raad van State. De inwerkingtreding van dit koninklijk besluit is voorzien op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Koen Geens: “Goede regels maken goede vrienden. Stakingen zijn nooit leuk, niet voor het personeel en niet voor de gedetineerden. We moeten dan ook proberen een staking zo goed mogelijk te laten verlopen, zonder dat de dienstverlening in het gedrang komt. Ik ben ervan overtuigd dat wij allen samen werken aan de gevangenissen van de toekomst die voor personeel en gedetineerden beter zijn.”