COVID19 : moratorium op faillissementen verlengd tot 17 juni “Financiële ademruimte voor onze kmo’s in moeilijkheden blijft langer van kracht”

le mardi 12 mai 2020 07:40 Communiqués de presse

Het koninklijk besluit bijzondere machten van minister van Justitie Koen GEENS, minister van KMO’s en Zelfstandigen Denis DUCARME en minister van Economie Nathalie MUYLLE gericht op de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedures die het resultaat zouden zijn van de huidige crisis, werd verlengd. Het moratorium loopt voortaan tot 17 juni.

Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen GEENS : “De coronacrisis is uitzonderlijk te noemen. Daarom verdienen ondernemers uitzonderlijke maatregelen die hun overlevingskansen verhogen. Met dit besluit, dat in lijn ligt met wat er gebeurt in andere Europese lidstaten, kunnen we Belgische ondernemingen helpen. Ze worden beschermd tegen inbeslagnames van goederen. Vaste of variabele activa in het bedrijf houden is nuttig voor de totale waarde van dat bedrijf waardoor ze beter kunnen overleven.”

Minister van KMO’s en Zelfstandigen Denis DUCARME : “Wij zijn ons ervan bewust dat een bepaald aantal ondernemingen blootgesteld blijft aan een risico op een faillissement, en dit ondanks de maatregelen die werden genomen om onze kmo’s en zelfstandigen te ondersteunen. Daarom hebben wij gewerkt aan een moratorium op de faillissementsprocedures. Deze maatregel zal bedrijven in wanbetaling en waarvan het krediet geschokt is, concreet toelaten beschermd te worden tegen gedwongen faillissementen uitgesproken door de ondernemingsrechtbanken. Het doel bestaat erin de bedrijven financieel respijt te geven om hen te helpen deze crisis op een meer serene manier te doorstaan.

Minister van Economie Nathalie MUYLLE : “Veel bedrijven die tot voor kort gezond waren, hebben nu zwaar te lijden onder de coronacrisis. We rekenen erop dat ze bedrijven zich snel zullen herstellen na de crisis en we willen hen helpen om deze moeilijke periode goed door te komen. Daarom beschermen we hen tegen inbeslagnames en faillissement.“.

Een onderneming, een kmo, een zelfstandige, een beoefenaar van een vrij beroep die zijn betalingen niet meer uitvoert en van wie het krediet geschokt is (waarbij de banken geen krediet meer toekennen) gaat failliet. Deze faillietverklaring kan plaatsvinden op vraag van een schuldeiser, op vraag van het parket of op aangifte van het faillissement door het bedrijf zelf. Dan wordt een curator belast met het beheer van de faillissementsgoederen en met het voldoen van de schuldeisers. Bij de afsluiting van het faillissement, gaat de curator over tot de vereffening van de onderneming door het te gelde maken van de activa en de schuldvorderingen ervan te recupereren.

Het besluit beoogt om de faillissementsprocedure niet te laten starten voor de ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de crisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Concreet,

  • worden deze ondernemingen beschermd tegen inbeslagnemingen;
  • kunnen zij niet failliet verklaard worden op vraag van hun schuldeisers (maar wel op vraag van het openbaar ministerie, of met de instemming van de debiteur zelf);
  • kunnen de lopende contracten niet opgezegd worden voor wanbetaling;
  • wordt de debiteur tijdelijk niet verplicht om een aangifte van faillissement te doen;
  • beslist de ondernemingsrechter of een debiteur kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging.

Deze hervorming beoogt niet de ondernemingen die zich al in een faillissementssituatie bevonden. De frauduleuze faillissementen zullen natuurlijk nog steeds vervolgd worden door de parketten.

Ter herinnering, België telde 631.819 ondernemingen in 2017, die 2.871.948 mensen tewerkstelden. Ons land telde ook 1,1 miljoen zelfstandigen, van wie ongeveer een derde een vrij beroep uitoefende (advocaten, dierenartsen, architecten, enz.).