Minister Geens in de bres voor de KMO's

le vendredi 21 juin 2013 17:00 Interview op Unizo.be / Z.O.magazine

8 op 10 ondernemers is ontevreden tot zeer ontevreden over de monsterboete van 309% (op het niet aangegeven bedrag van een voordeel van alle aard bij incorrecte of onvolledige aangifte).
Koen Geens: “De bijzondere aanslag van 309% bestond al geruime tijd, maar een aankondiging van de administratie dat ze deze strenger zou gaan toepassen, zette kwaad bloed. Het parlement heeft intussen een wetsontwerp goedgekeurd waarin een faire oplossing is uitgewerkt. De toepassing van de bijzondere aanslag zal in bepaalde gevallen uitgesloten zijn: wanneer de genieter van het voordeel spontaan aangifte ervan doet of  wanneer de genieter die het voordeel niet spontaan aangegeven heeft, nog binnen de driejarige aanslagtermijn op het genoten voordeel kan worden belast. De gelijktijdige toepassing van de bijzondere aanslag van 309 %, en van de gewone belasting in hoofde van de genieter, behoort daarmee tot het verleden, wanneer er kennelijk geen kwade trouw in het spel is.”

Andere maatregelen die wrevel veroorzaken: onder meer bedrijfswagens en de verhoging van de roerende voorheffing (liquidatieboni).
Koen Geens: “Voor de bedrijfswagens werden door mijn kabinet eenvoudige procedures uitgewerkt die de administratieve last verbonden aan een rittenadministratie vermijden. Na overleg met verschillende beroepsorganisaties werkt het kabinet momenteel aan een verdere versoepeling van deze alternatieve methodes waardoor zij binnenkort voor iedereen toegankelijk zullen worden. Ook voor de lichte vrachtwagens is een oplossing gevonden. Wat de liquidatiebonus betreft, is in een zeer ruime overgangsregeling voorzien om de mogelijkheid te geven zich op de wijzigingen voor te bereiden."

Uw reactie op de UNIZO-enquête: “Al heel wat maatregelen voorgesteld of momenteel in uitwerking die de KMO’s meer armslag en zuurstof moeten geven.”
Koen Geens: “Dat is inderdaad zo, maar vaak is daarover nog te weinig bekend bij het publiek. Ik geef 3 voorbeelden die onlangs zijn genomen of in uitwerking zijn. Ten eerste keurde de ministerraad op 14 juni een wetsontwerp goed dat de positie van de KMO ten aanzien van de banken versterkt bij het aangaan van kredietovereenkomsten. Zo zal de wederbeleggingsvergoeding geplafonneerd worden op 6 maanden interest voor kredieten onder de 1 miljoen euro. De kredietverstrekker zal een krediet op maat van de KMO moeten voorstellen en de weigering zal duidelijker gemotiveerd moeten worden. Ten tweede zullen banken worden aangespoord om langetermijnkredieten toe te kennen via het instrument van de volksleningen waarop spaarders kunnen intekenen. De kredieten zullen openstaan voor investeringsprojecten door KMO’s. Ten derde werd  tijdens de begrotingscontrole beslist om het inbrengen en aanhouden van vers kapitaal in KMO’s fiscaal aan te moedigen. Dit via een verlaging van de roerende voorheffing naargelang de investeerder zijn kapitaal langer loyaal in de onderneming houdt. Concreet gaat het om een verlaging van het tarief van 25% (uitkering tot en met eerste boekjaar na dat van inbreng), naar 20% (uitkering in tweede boekjaar na dat van inbreng), en naar 15% (uitkering vanaf derde boekjaar en volgende na dat van inbreng).”

Vooral de juridische onzekerheid (gewijzigde wetgeving), met name ook bij de ‘economische’ vrije beroepen (bedrijfsrevisoren, accountants, boekhouders) lijkt te regeren onder de regering Di Rupo.
Koen Geens: “Zoals u weet, moest de regering-Di Rupo na 541 dagen onderhandelingen en met de hete adem van speculanten in onze nek, snel gevormd worden en moest tevens een geloofwaardige begroting aan de Europese Unie worden voorgelegd. Tegelijk werd vrij snel een relanceplan
uitgewerkt. Al deze elementen samen genomen, hebben inderdaad een aantal nieuwe regels en bepalingen met zich meegebracht. Het is logisch en een teken dat er een nieuwe dynamiek aanwezig is. Uiteraard is rechtszekerheid van groot belang. Vandaar ook de bovengenoemde voorbeelden van verduidelijkingen waaraan wordt gewerkt (bedrijfswagens, 309 %)."

Ander voorbeeld dat kwaad bloed zette, is het Meldpunt. De fiscus gaat 3.000 vennootschappen van vrije beroepers nauwer controleren op mogelijke fraude.
Koen Geens: “De perceptie dat vrije beroepers fraudeurs zijn … Onze adviseurs weten niet meer van welk hout pijlen maken: Er moet een lange termijnvisie komen om de onzekerheid weg te nemen, is de minister daarmee bezig in deze nog resterende regeerperiode.…? De FOD Financiën beslist autonoom over de controle die ze doet. Gezien ze het met minder middelen en mankracht moet doet, is het van belang dat ze efficiënter te werk gaat. Gerichte controles maken hier onderdeel van uit. Dat zal gebeuren voor alle sectoren en in alle doelgroepen. Er is dus geen sprake van
viseren.”

Als vrije beroeper, minister van financiën en oud voorzitter van onze Federatie, waarin zit volgens u de specificiteit van het vrije beroep of kan u nog steeds integraal verwijzen naar uw doctoraat ? Waar ziet u de meerwaarde van de vrije beroepen binnen zijn bevoegdheidsdomein ? Wat kan u nog betekenen voor de vrije beroepen vanuit zijn ministerpost?
Koen Geens: “Het vrije beroep blijft zijn specificiteit behouden en heeft een belangrijke rol te spelen. Niet enkel een economische rol, maar ook een intermediaire rol tussen de wetgever en de werkelijke economie. Vrije beroepers zijn immers vaak diegene die de regelgeving moeten uitspitten, uitleggen, toepassen. Om die rol te kunnen spelen is er inderdaad duidelijkheid nodig, toelichting over de genomen maatregelen en  wetten. Daar werken we aan. Daarnaast wordt er waar nodig gewerkt aan een specifiek kader dat de nodige bescherming biedt. Voorbeeld is een recent goedgekeurde wetsontwerp waardoor voortaan niet enkel zelfstandige boekhouders en fiscalisten onderdak vinden bij het beroepsinstituut voor erkende boekhouders en fiscalisten, maar ook titelbescherming komt voor wie het beroep van boekhouder of fiscalist ‘intern’ beoefent, als werknemer of als ambtenaar.”

4 op 10 ondernemers is in meer of mindere mate tevreden over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering.
Koen Geens: “U moet weten dat er door de regering-Di Rupo een aantal significante maatregelen genomen werden om de competitiviteit van het land te verstevigen. Het zijn beslissingen waarvan men enkele jaren geleden niet had kunnen denken dat deze er zouden doorkomen. Er is de nodige politieke moed voor nodig geweest. Degressieve werkloosheidsuitkeringen is er één van. Het optrekken van de effectieve pensioenleeftijd met 2 jaar is een ander voorbeeld.”

Eén van de aanbevelingen van UNIZO na enquête: De overheid moet zelf ook beter communiceren  over de maatregelen die ze neemt ten voordele van ondernemers.
Koen Geens: “Ik beschouw dit als een belangrijk resultaat uit de enquête en zal hier over waken. In het kader van het relanceplan, heeft de regering verschillende maatregelen genomen ten voordele van de ondernemers. Wellicht moeten we over deze maatregelen actiever communiceren, het zou jammer zijn moesten deze ondergesneeuwd geraken door een maatregel waarover het enthousiasme minder groot is.”

U hebt de initiatieven die uw voorganger reeds had genomen inzake vereenvoudiging van de fiscaliteit, verdergezet. Hoe ziet volgens u de fiscaliteit van de toekomst er uit?
Koen Geens: “De fiscaliteit op arbeid moet omlaag, we moeten een tax shift naar andere bronnen voorbereiden (inkomsten uit vermogen, consumptie, leefmilieu). Ik wil hierover het debat voeren. Daarnaast moeten we ook streven naar meer eenvoud. Dat laatste is niet simpel, we moeten de juiste balans met continuïteit vinden.”

De fiscus wordt door velen (terecht of onterecht) als een vijand gezien en niet als een vriend. Wat is uw mening daarover? En hoe denkt u dit te kunnen omkeren?
Koen Geens: “Een overheidsdienst die belastingen moet innen zal wellicht nooit de grootste vriend van eenieder zijn, maar laat ons niet vergeten dat via de fiscus middelen beschikbaar zijn om heel wat te realiseren, ook voor bedrijven en ondernemingen. Belangrijk voor mij is ook dat de fiscus een bereikbare, moderne en klantvriendelijke overheid is en kan blijven.  Er beweegt op heel wat vlakken heel wat. Kijken we maar naar het succes van Tax-on-Web bijvoorbeeld, of het feit dat de burgers in juni op zaterdag naar het Contactcenter van de FOD kunnen bellen met al hun vragen over hun aangifte. De FOD beschikt daarnaast ook over een goed draaiende rulingdienst die rechtszekerheid biedt over de belastingsituatie van een onderneming bijvoorbeeld, vooraleer de verrichting plaats vindt.”

Hangen ondernemers te vaak aan de klaagmuur? Missen ondernemers vertrouwen in overheid en politiek?
Koen Geens: “Ik heb veel begrip voor  de verzuchtingen, want ondernemen in moeilijke economische tijden vergt doorzettingsvermogen. Ik wil dan ook zo veel als mogelijk aan de verzuchtingen tegemoet komen, maar zou daarnaast toch ook willen oproepen om  effectief meer vertrouwen te hebben in het beleid. Wantrouwen en angst doden elke vorm van initiatief. Dit zijn uitzonderlijke tijden voor iedereen, overheden moeten miljarden saneren, dat doen ze niet uit plezier. Waar we kunnen, zoeken we in deze Regering naar hefbomen en maatregelen om economische groei aan te wakkeren. Het relanceplan is het kader, waarbinnen reeds heel wat werd gerealiseerd. Maar het blijft daar niet  bij.”

De regering Di Rupo I heeft op zijn minst een perceptieprobleem. Akkoord?
Koen Geens: “Inderdaad. Veel is misgelopen in het begin, waar er op een mum van tijd een regering, een begroting en een relanceplan moest worden uitgewerkt. Ik zeg het u: de regering-Di Rupo is geen belastingregering, ze viseert geen groepen, integendeel, ze heeft het goed voor met de ondernemers. Zo werd het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeterd: optrekking minimumpensioenen en volledige afschaffing pensioenmalus vanaf 2014.”

Volgende week start de federale regering haar begrotingscontrole, waarbij mogelijk 1 miljard euro of meer gevonden moet worden. Geen nieuwe belastingen?
Koen Geens: “We zetten de koers richting structureel begrotingsevenwicht in 2015 onverkort verder, omdat een stabiele begrotingssituatie een belangrijk element is om opnieuw economische groei en werkgelegenheid te creëren. Deze doelstellingen vergen inspanningen. Het gaat steeds om het vinden van het juiste evenwicht. Fiscale maatregelen vallen hier nu eenmaal onder. Bij de jongste begrotingscontrole hebben we ons best gedaan om de fiscale maatregelen te beperken. Zo werden voor 364 miljoen euro fiscale maatregelen genomen, na technische correcties nog 234 miljoen Euro. In vergelijking met de besparingen op primaire uitgaven (249 miljoen euro), gezondheidszorg (166 miljoen euro), sociale zekerheid (108 miljoen euro) en niet-fiscale ontvangsten (293 miljoen euro), valt het aandeel fiscale maatregelen mee. Bovendien spreken we over slimme belastingen: ze laten anticipatie toe, belonen loyauteit investeerders, dragen bij tot financiering en solvabiliteit van de KMO.”

Wat kan u vooropstellen? Durft u iets te beloven aan de ondernemerswereld nog voor de verkiezingen van 2014? Is er sowieso marge?
Koen Geens: “De regering-Di Rupo heeft reeds belangrijke beslissingen dienaangaande genomen, dat mag men niet vergeten: de index werd bijgestuurd, de stijging van de reële lonen 2013-2014 werd bevroren, voor 2013 werd 300 miljoen euro voor loonlastenverlaging uitgetrokken, 400 miljoen euro in 2014, dat bedrag zal stijgen tot 750 miljoen euro in 2018. Voor de HORECA bijvoorbeeld, is er eind april nog een gerichte lastenverlaging voor gelegenheidsarbeid beslist. Voor eventuele bijkomende stappen, verwijs ik naar het overleg dat de federale regering en de gewesten daar samen over moeten voeren.”

U voorziet een Volkslening in november. Hoe groot acht u het slaagpercentage?
Koen Geens: “Met de volksleningen komen we tegemoet aan een reëel probleem dat we overal in Europa zien, namelijk dat het voor kredietinstellingen moeilijker is geworden om geldmiddelen op lange termijn aan te trekken die zij op hun beurt kunnen aanwenden voor langetermijnfinanciering. In technische termen spreekt men van het zogenaamde “transformatierisico” voor de banken. De transformatie van deposito’s op korte termijn naar kredieten op lange termijn houdt risico in. Het is een probleem met repercussies voor de reële economie, dat zeker de KMO’s hard ondervinden. Net in tijden waar we investeringen in groei broodnodig hebben is dit nefast. Vanuit die optiek hebben we ervoor gekozen een instrument te creëren waarmee spaarders aangemoedigd worden geld ter beschikking te stellen op langere termijn. Zo wordt het voor de banken gemakkelijker om deze middelen, via hun balans en onder hun verantwoordelijkheid, uit te lenen aan de kredietnemer. De volkslening zal geslaagd zijn indien ze investeringen kan toelaten die daarvoor moeilijk aan kredieten geraakten.”

Wat is uw persoonlijke opvatting rond het dossier arbeiders-bedienden? Komt er een goede, duurzame oplossing voor 8 juli?
Koen Geens: “Belangrijk is dat er een oplossing komt. De sociale partners moeten nu eerst onderling op 1 lijn geraken. Ik verneem dat de sfeer goed zit en de wil om te landen aanwezig is.”

“Langer werken of België gaat failliet”: uitspraak van econoom Geert Noels. Akkoord? Pensioenleeftijd optrekken om een (deel van het) gat in de begroting te dichten?
Koen Geens: “De effectieve pensioenleeftijd werd door de regering reeds met 2 jaar verhoogd, deze maatregel is reeds vrij verstrekkend en moet zijn uitwerking kunnen krijgen. Er is duidelijk potentieel om de productiefactor arbeid te verhogen. Ons streefdoel is dat 73,2% van de 20-64 jarigen aan het werk is in 2020. Momenteel zitten we op 67% in ons land, tegenover 77% in Nederland en Duitsland, 69% in Frankrijk. Let wel: dergelijke maatregelen moeten we niet nemen om begrotingen dicht te rijden, maar wel om een dynamische, competitieve en solidaire samenleving te hebben.”