Geens zet eerste stap in vereenvoudiging fiscale wirwar

le vendredi 25 octobre 2013 02:00 Artikel in de Tijd

Op voorstel van de minister van Financiën, Koen Geens, heeft de federale ministerraad het licht op groen gezet voor de afschaffing van een reeks 'ergerlijke' taksen en het wegwerken van administratieve rompslomp.
'Dit kan op het eerste gezicht niet grandioos of revolutionair lijken, maar het kan het leven van de burgers en de ondernemingen wel vergemakkelijken', verklaarde Geens gisteren na de ministerraad. Van een grote fiscale hervorming is geen sprake. Die is voor de volgende regeerperiode. Maar Geens bereikte wel een akkoord over een reeks fiscale vereenvoudigingen.

1 Bedrijfswagens
Volgens het huidige systeem moeten de lonen van werknemers met een bedrijfswagen herberekend worden voor de maanden januari, februari en maart omdat de referentiewaarde van de CO2-uitstoot van wagens maar gekend is in april. Op vraag van de sociale secretariaten zal de berekening een paar maanden vroeger gebeuren, zodat de lonen niet hoeven herberekend te worden.

2 Energiezuinige woningen
In 2012 werd de belastingvermindering voor energiezuinige woningen abrupt afgeschaft. Daardoor liep een aantal mensen hun voordeel mis. De te korte overgangsregeling werd aan de kaak gesteld door het Grondwettelijk Hof. Om daaraan tegemoet te komen, besliste de regering dat iedereen die voor 2012 een contract tekende voor de bouw van een energiezuinige woning alsnog gedurende tien jaar van het voordeel kan genieten.

3 Btw-aangifte
Voortaan moeten bedrijven vanaf een omzet van 2,5 miljoen euro maandelijks een btw-aangifte indienen. Nu is dat nog vanaf een omzet van 1 miljoen euro. Daardoor zullen 30.000 bedrijven nog slechts vier in plaats van 12 aangiftes moeten doen.

4 Smartphones en tablets
Bedrijven moeten van de  btw-administratie een tabel bijhouden waarin al hun investeringsgoederen met een waarde van minstens 250 euro worden opgesomd. Die drempel wordt verhoogd  tot 1.000 euro zodat deze 'ergerlijke administratieve last' wordt getemperd en bijvoorbeeld smartphones, tablets en notebooks niet langer worden geviseerd.

5 Octrooien
Bij de aflevering van een octrooi moet een belasting betaald worden van 5 euro. Om het proces tot het verkrijgen van een octrooi te versnellen wordt die belasting afgeschaft.

6 Akten notarissen
Alle akten van notarissen moeten nu op papier worden overgemaakt aan de fiscale administratie. In de loop van 2014 zal dat digitaal kunnen, zodat de procedure sterk vereenvoudigd wordt. De bedoeling is ook dat de burger toegang krijgt tot al zijn akten.

7 Giften
Giften aan erkende culturele instellingen en instellingen die ijveren voor het behoud van monumenten en landschappen zijn vaak fiscaal aftrekbaar. Maar er moet een lang proces doorlopen worden voor de erkenning rond is. Dat proces wordt versneld.

8 Notionele intrestaftrek
Het Europees Hof van Justitie oordeelde in de zomer dat de notionele intrestaftrek strijdig is met de Europese vestigingsvrijheid. Die regeling laat toe een bepaalde rente van het eigen vermogen af te trekken van de belastbare winst. Hoe groter het vermogen, hoe groter het fiscale voordeel. Fabrieken en kantoren die buiten België liggen, telden tot dusver echter niet mee om dat vermogen te berekenen. De Belgische bank Argenta, die kantoren heeft in Nederland, trok daarom naar de rechtbank. Uiteindelijk moest het Europees Hof van Justitie zich uitspreken. Dat redeneerde dat de fiscus Belgische bedrijven straft die eigenaar zijn van een vestiging in het buitenland en hen fiscaalaanmoedigt al hun activiteiten in België te houden. Om tegemoet te komen aan het arrest besliste de regering dat de buitenlandse kantoren en fabrieken in principe in rekening kunnen worden gebracht voor de berekening van de notionele intrestaftrek. Maar ze bedacht een compenserende maatregel, om te vermijden dat de begroting zou bezwaard worden.  Bedrijven zoals Argenta kunnen bijgevolg niet van een grotere aftrek genieten.