Persvoorstelling SIDIS SUITE

le lundi 26 janvier 2015 13:18 Discours

Dames en Heren,
Mesdames, Messieurs,

De maand januari is nog net niet verstreken. Dat laat mij toe u nog het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar.

U hebt vandaag de voorstelling gekregen van deze nieuwe applicatie SIDIS SUITE. Ik wil vooreerst iedereen feliciteren die aan dit project heeft meegewerkt: de medewerkers van directoraat-generaal EPI, de voorzitter en het directiecomité en de medewerkers van de FOD Justitie, de stafdienst ICT en onze privé-consortium dat hierin onze partner was en ingestaan heeft voor de ontwikkeling van deze nieuwe software. Samen hebben zij een uitstekend resultaat bereikt. Deze informaticatoepassing mag als een voorbeeld gelden in Europa. Dat op zich zal u waarschijnlijk verwonderen want de informatisering van Justitie in Belgie wordt vaak als dossier bekeken dat zeer problematisch is en waarin we alleen maar meer achterstand oplopen. Vandaag is bewezen dat er wel degelijk belangrijke vooruitgang is en we projecten realiseren die ons ook wat informatisering betreft de 21 eeuw binnenbrengen. Zoals het hoort. Ik kom daar straks nog even op terug.

Met de ingebruikname van deze software leggen we een zeer solide basis voor verdere ontwikkelingen. Niet alleen beschikken we nu over volledige digitale dossiers van gedetineerden, we kunnen vanuit deze basis verder bouwen. Als ik bijvoorbeeld aan de Regering in het kader van de strijd tegen het terrorisme een project voorleg om een digitale, snellere en volledigere gegevensuitwisseling tot stand te brengen tussen het gevangeniswezen, de dossierbeheerders die in de justitiehuizen het elektronisch toezicht beheren ( sedert 6e staatshervorming een gewestmaterie, zoals u weet ) en de lokale politiediensten in de gemeenten, dan is dit op een korte termijn mogelijk omdat we de afgelopen jaren deze fundamenten met Sidis Suite hebben gelegd. Enkel een hedendaagse computersoftware als deze is in staat om een kwaliteitsvolle en snelle informatie-uitwisseling vanuit goed gestructureerde digitale dossiers tot stand te brengen. En vandaag beseft ondertussen iedereen hoe belangrijk dit kan zijn. Maar tegelijkertijd zal dit toelaten om veel volledigere en transparantere dossiers van en informatie over onze gedetineerden op te bouwen, in welke gevangenis van het land ze zich ook bevinden. Dit zal ons toelaten een kwaliteitsvollere omkadering op maat tot stand te brengen voor onze gedetineerden. Ik hecht hier veel belang aan, zowel vanuit veiligheidsoverwegingen als vanuit sociaal-menselijk oogpunt. Ook hier hebben recente dossiers die de media hebben gehaald, aangetoond dat we daar veel aandacht moeten en willen aan besteden.

Maar ook in een breder kader is deze applicatie een fundament voor een beter beleid in de toekomst: het zal ons toelaten om een beter operationeel strafuitvoeringsbeleid te voeren omdat we over meer, meer gedetailleerde en overzichtelijke informatie kunnen beschikken. Bovendien zal de statistische informatie die we nodig hebben voor wetenschappelijke doeleinden en voor het onderbouwen van ons langetermijn strafuitvoeringsbeleid, sterk opgewaardeerd worden en sneller ter beschikking zijn. Dit zal ons dan weer toelaten ons beleid effectiever en kwaliteitsvoller te maken. U zal begrijpen dat ik als minister van Justitie gelukkig ben dat onder impuls van mijn voorganger Stefaan Declerck dit project werd opgezet en dat door mijn voorgangster Annemie Turtelboom werd verdergeze, dit project met werd afgewerkt.

Dit brengt mij tot een ruimere bedenking inzake de informatisering van Justitie. Wij bevonden ons na het stopzetten van het Phenixproject inzake de informatisering van Justitie, in een zeer onfortuinlijke situatie. In plaats van een sprong van 10 jaar vooruit te maken, waren we 5 jaar teruggeworpen in de tijd en dat in een digitale omgeving die de ene technische revolutie na de andere doormaakte. We misten helaas verschillende treinen en dit kon niet in één snelle beweging worden goedgemaakt. Het zijn de Ministers Van Deurzen en Declerck die met enkele projecten en de ontwikkeling van een nieuwe strategie de eerste stappen hebben gezet om een inhaalbeweging op gang te brengen. Vanuit die moeilijke positie moeten wij ook vandaag nog teveel achterstand wegwerken. Maar we slagen daarin, dat is vandaag nogmaals bewezen. Maar er is nog een belangrijke weg te gaan en ik zal over enkele weken in mijn Justitieplan en de ICT-strategie die daar een onderdeel van is, daar meer toelichting over geven.

Vandaag kan u echter vaststellen dat we wel degelijk successen boeken. Maar ook dat dit ook geen omgeving is waar snel en eenvoudig succes wordt geboekt. Dit mooie gerealiseerde project is het bewijs dat vooral een goede projectaanpak tot resultaten leidt, maar ook dat dit voor belangrijke projecten jaren in beslag neemt, zoals de bouw van grotere gebouwen. Dit hebben de sprekers voor mij u toegelicht. Daarbij begrijpt u ook dat de informatisering bestaat uit en gebaseerd moet zijn op een goed overwogen stappenplan, waarbij de ene bouwsteen nodig is om de volgende te kunnen zetten. Zo biedt dit project, nu het gerealiseerd is, nieuwe perspectieven en mogelijkheden zoals ik aangaf. En dat geldt voor alle domeinen waarin de informatisering binnen justitie moet verdergezet worden.

Zoals gezegd zal ik in de komende maanden meer inzicht geven over mijn aanpak inzake informatisering die zal bestaan uit continuïteit met toevoeging van voortschrijdend inzicht en inzet van de nieuwe technische mogelijkheden. Maar vooral zal ik communiceren over wat gerealiseerd is. Het is niet door aankondigingspolitiek dat we het geloof dat we kunnen slagen in de informatisering van justitie zullen terugbrengen, maar door het tonen van belangrijke realisaties en vooruitgang.

Ik hechtte er belang aan dit vandaag aan u toe te lichten. Daarom ook sluit ik graag af met nogmaals iedereen die dit tot project tot een succes heeft gemaakt uitdrukkelijk te feliciteren en te danken.

Ik dank u.