Hulpverleners gaan sneller radicalisering kunnen melden

le vendredi 10 juin 2016 09:48 Het Belang van Limburg

Op vlak van informatie-uitwisseling geldt voor hulpverleners eigenlijk maar één vuistregel: als ze stoten op een misdrijf, zijn ze verplicht dit aan politie of justitie te melden. “In andere gevallen zijn ze vaak gebonden door hun beroepsgeheim. Dat geldt zeker voor feiten waarbij er enkel indicaties zijn”, zegt Terwingen. “Neem nu een vrouw die door haar man psychisch en fysiek wordt mishandeld. Omdat ze geen klacht durft indienen, stapt ze naar een hulpverlener van het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW). Maar omdat er geen klacht, is die hulpverlener gebonden door het beroepsgeheim en kan hij dit niet melden aan de politie. Als de meerderheid mijn wetsvoorstel heeft goedgekeurd, zal dat wel mogelijk zijn.”

Terwingen voorziet dat dit kan voor alle overlegorganen die wettelijk/decretaal zijn vastgelegd. “Dus ook een klassenraad”, zegt de CD&V'er. “Als een leerkracht of CLB-medewerker vandaag vermoedt dat er problemen zijn in een gezin en ziet dat een kind bijvoorbeeld geregeld blauwe plekken vertoont, kunnen ze daar niet mee verdergaan. Ook dat zal in de toekomst dus veranderen.”

LINK

Totnogtoe werden al verschillende pilootprojecten opgericht, maar momenteel ontbreekt elk wettelijk kader waarin kan worden gewerkt. Zo koos Limburg met LINK voor een integrale aanpak van intrafamiliaal geweld. Aan LINK werkten de lokale politie, het parket, justitiehuizen mee, CAW, Agentschap Jongerenwelzijn, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, de geestelijke gezondheidszorg en het Limburgs Steunpunt OCMW's. Het pilootproject werd in 2014 beëindigd maar als zeer positief geëvalueerd.

In zijn wetsvoorstel voorziet Terwingen in een 'casusoverleg' waar iedere actor vrij kan spreken zonder het beroepsgeheim te schenden en zonder deze informatie openbaar te mogen maken. “Het casusoverleg maakt het ook mogelijk voor mensen die niet aan een beroepsgeheim gebonden zijn - ik denk aan burgemeesters - om deel te nemen aan lokale overlegmomenten.”

Radicalisering

In de meeste gevallen zal het gaan om gezinnen met veel problemen, waarbij verschillende organisaties en diensten moeten worden betrokken en een gezamenlijk plan van aanpak is vereist is.

“Samenwerking en informatie-uitwisseling zal zo op een correcte en transparante manier verlopen, ook in radicaliseringsdossiers. Het zal een grote meerwaarde betekenen om alle puzzelstukjes van aanwijzingen in elkaar te laten vloeien, want ook in (mogelijke) dossiers van terrorisme of radicalisering vormt het beroepsgeheim vaak een struikelblok”, aldus Terwingen.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) juicht toe dat er eindelijk duidelijkheid komt wat de preventieve en de repressieve diensten met elkaar kunnen delen. “Dat bijvoorbeeld alle partners in een Lokale Integrale Veiligheidscel informatie kunnen uitwisselen is essentieel in de strijd tegen radicalisering en terrorisme”, aldus de minister.

Yves LAMBRIX