Toelichting verkeersstatistieken

le mercredi 29 juin 2016 10:00 Discours

Dames en Heren,

Verkeersveiligheid is een zeer actueel thema. Nog bijna dagelijks moeten we via de pers vernemen dat er doden zijn gevallen in het verkeer, dat een bestuurder na een ongeval vluchtmisdrijf pleegde of dat hij reed onder invloed van alcohol of drugs of niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.

De voorlopige cijfers geven aan dat de politierechtbanken in 2015 ruim 239.691 vonnissen uitgesproken hebben. Verkeersmisdrijven maken dus een groot aandeel uit van het totaal aantal strafrechtelijke uitspraken.

Wat opvalt uit de politiestatistieken is de toename van het aantal inbreuken ‘sturen onder invloed van drugs’. Om drugs op te sporen in het verkeer worden speekseltesten gebruikt: de testen worden gebruikt wanneer door de politie vastgesteld wordt dat iemand uiterlijke tekenen vertoont of wanneer er een sterk vermoeden is van mogelijk gebruik van drugs.

La Justice accentue ses efforts afin de pouvoir faire face à cette tendance regrettable, vu qu’actuellement le SPF Justice finance les tests salivaires. En 2015, un montant de 100.000 euros avait été initialement prévu dans le budget des frais judiciaires. En novembre de ladite année, le budget a encore été complété de 75.000 euros. Pour l’année 2016, il a été tenu compte de ce qui s’était profilé en 2015 et un budget initial de 180.000 euros a été prévu.

Voor het budget van 2017 wordt rekening gehouden met deze stijgende trend en werd een budget gevraagd van 432.000 euros.

Indien de test na gebruik op de “verdachte” persoon een positief resultaat aangeeft zou door de politie overgegaan moeten worden tot het collecteren van een speekselstaal. Hoewel het KB omtrent deze regeling reeds werd gepubliceerd moet men momenteel nog beroep doen op de bloedafname, waarbij de dokter ter plaatse moet komen, een erg tijdrovende procedure. Ik kan u meedelen dat het lastenboek is gepubliceerd om speekselcollectoren te gunnen. Bij het gebruik van de speekselcollector is tussenkomst van de dokter dus niet langer nodig en zal de afhandeling van een inbreuk dus sneller kunnen gebeuren. Nu is het wachten op de inschrijvingen op deze overheidsopdracht en daarna moeten we de kwaliteit van de collectoren testen alvorens de opdracht definitief kan toegewezen worden. Maar dit alles wijst er op wat we werk maken van een efficiënte en snellere controle bij het detecteren van drugsgebruik in het verkeer.

En tant que Ministre de la Justice, je désire, dans l’approche des infractions routières, continuer à mettre l’accent sur une meilleure exécution des amendes, sur l’approche des récidivistes et sur le diminution de la charge de travail.

Les statistiques montrent que 89 % des amendes routières sont payées spontanément, après la procédure de ‘perception immédiate’ de la Police et la procédure de ‘transaction’ du Parquet. Cependant, les choses se passent mal dès lors que des amendes doivent être prononcées par des juges de police, ce qui génère un sentiment d’impunité.

Het project ‘betere inning van de penale boetes’ wordt momenteel gefinaliseerd en biedt hiervoor meerdere oplossingen. In eerste instantie zal het proces kostenefficiënter georganiseerd worden zodat alle betrokken diensten zich op hun kerntaken kunnen focussen. Zo wordt de verzending van bepaalde massale briefwisseling uitbesteed aan een externe partner en wordt de dubbele zending van PV en onmiddellijke inning in één zending vervat.

Ook zal het bedrag van de geldboete verhogen met een administratieve kost die stijgt naarmate men zijn betaling uitstelt. Met het nieuwe bevel tot betalen wordt bovendien een uitvoerbare titel door het parket gecreëerd, waarmee de Ontvanger van Financiën de geldboete kan invorderen van de overtreder zonder dat deze via veroordeling door de politierechter tot betaling gedwongen wordt. Deze gedwongen uitvoering kan bijvoorbeeld door inhouding op de teruggave van de belastingen, inbeslagname van het voertuig, loonbeslag. De nieuwe regeling van het bevel tot betalen zal tevens tot een verhoging van de boete leiden met 35%, dit om vroegere betaling te stimuleren. Deze procedure wordt uitgevoerd tenzij de bestuurder hiertegen bezwaar aantekent bij de griffie van de politierechtbank. Het zal dan de politierechter zijn die kennis neemt van dit bezwaar en zo mogelijk een passende straf zal opleggen. Voor wie steevast weigert te betalen is het binnenkort mogelijk de vervangende gevangenisstraf uit te voeren.

L’approche de la récidive est à inscrire dans une réforme de l’ensemble du droit pénal de la circulation routière. Les amendes et les mesures doivent forme un ensemble plus cohérent qu’actuellement. Celui qui provoque des accidents graves de manière répétée, avec délit de fuite ou non, et qui fait fi de condamnations antérieures [par le juge] à une interdiction de conduire temporaire, voire définitive, mérite à mon sens d’être sévèrement puni, avec une privation de liberté. Dans certains cas, c’est malheureusement le remède ultime auquel nous devons avoir recours parce que d’autres moyens ne font pas d’effet.

On étudiera également la question de savoir si l’exigence de propriété ne doit pas être atténuée. A l’heure actuelle, il faut qu’un conducteur soit le propriétaire du véhicule qui est saisi ou confisqué. En affaiblissant ce critère, il serait possible de saisir également un véhicule dont le conducteur n’est pas propriétaire.

Eerder dan ad hoc wijzigingen aan te brengen naar aanleiding van acute problemen, zijn we met een werkgroep die ik in het leven heb geroepen, het verkeersstrafrecht grondig aan het herbekijken. Een eerste ontwerp ligt reeds klaar en zal spoedig overgemaakt worden aan de Ministers van Mobiliteit en Binnenlandse Zaken.

Verkeersveiligheid is een actueel thema, waarop ik bereid ben zoveel als mogelijk in te zetten. Heel wat van de opgesomde projecten bevinden zich in een ver gevorderde fase of zijn nagenoeg afgewerkt. Dit wil echter niet zeggen dat er niet verder zal nagedacht worden hoe vanuit Justitie de verkeersveiligheid verder kan verhoogd worden.

Ik dank u.