Failliete ondernemers moeten sneller kunnen heropstarten

le jeudi 22 décembre 2016 10:54 De Tijd

'Mislukken mag niet langer een stigma zijn. Wie faalt, heeft niet noodzakelijk slecht gehandeld.' Vanuit die overtuiging stellen de ministers Geens en Peeters morgen op de ministerraad een wetsontwerp voor waardoor een ondernemer die het faillissement heeft aangevraagd al een nieuwe activiteit kan opstarten terwijl de faillissementsprocedure nog loopt. De inkomsten van die nieuwe activiteit worden buiten het lopende faillissement gehouden. Als de rechter er akkoord mee gaat, kunnen de schulden binnen het lopende faillissement kwijtgescholden worden.

Gelijktijdig stellen Geens en Peeters maatregelen voor die ondernemers in moeilijkheden moeten helpen een nakend faillissement af te wenden. Nu zijn de schuldeisers bijvoorbeeld niet erg happig om minnelijk een afbetalingsplan af te sluiten met een ondernemer in moeilijkheden. Want als de ondernemer alsnog het faillissement aanvraagt, kan de curator die reeds afbetaalde sommen terugvorderen bij de schuldeisers.

In het plan van Geens en Peeters kan de curator die sommen niet langer aanslaan. 'Zo kan de ondernemer makkelijker een doorstart maken en heeft het bedrijf hogere overlevingskansen', benadrukt Geens.

Ziet de ondernemer in moeilijkheden desondanks toch geen opties meer om het faillissement af te wenden, dan wil Geens dat faillissement beter verteerbaar maken door de optie van het 'stille faillissement' op te nemen in de wet. Dat houdt in dat een 'stille curator' het faillissement discreet kan voorbereiden. 'Als het faillissement onmiddellijk openbaar wordt gemaakt, kunnen de bedrijfsgoederen niet meer verkocht worden tegen een zo hoog mogelijke opbrengst. Dat komt de schuldeisers niet ten goede', redeneert Geens.

In 2015 werden 10.605 faillissementsdossiers geopend. Dat brengt een zware werklast voor de rechtbanken met zich mee. Om die werklast in te dijken stelt Geens voor om de faillissementsdossiers vanaf 2017 volledig elektronisch te laten verlopen. Om dat mogelijk te maken wordt een centraal register solvabiliteit opgericht. Daardoor hoeven schuldeisers niet langer naar de rechtbank te gaan om hun schuldvordering in te dienen en te verdedigen.

Al die maatregelen maken deel uit van het voornemen van Geens om een aantal wetboeken te moderniseren. Een update van het insolventierecht in het wetboek economisch recht is het eerste wetsontwerp dat hij morgen in dat verband voorlegt aan de ministerraad. Geens mikt erop dat dat nieuwe insolventierecht tegen mei in werking kan treden. Zodra dat het geval is zullen vrije beroepers, net zoals zelfstandigen met en zonder vennootschap nu al, ook failliet kunnen gaan.

NADINE BOLLEN