​Nieuwe regelgeving voor VZW’s

le vendredi 08 juin 2018 14:00 Brochure nieuwe regelgeving vzw

Sinds 1 mei 2018 kunnen ondernemers gebruik maken van een hervormd insol­ventie- en faillissementsrecht.  Dat nieuwe kader is de eerste stap in de hervorming van het economisch recht.

De tweede stap is de hervorming van het ondernemingsrecht die in werking treedt op 1 november 2018. Hierdoor wordt de bijzondere wetgeving, die bepaalde deelaspecten van het handelsrecht normeren, geïntegreerd in het Wetboek economisch recht (WER). Op die manier wil de minister van Justitie het economisch recht transparanter en consistenter maken.

Het huidige wetboek van koophandel dateert van vóór de grote economische, wetenschappelijke en sociale verworvenheden van de 19e eeuw en werd de voorbije jaren al systematisch ontmanteld. In de nieuwe versie van het wetboek is het ook de bedoeling om voorbijgestreefde begrippen zoals “handelaar”, “koopman” en “daden van koophandel” niet meer te hanteren. Daarnaast zal de ondernemingsrechtbank - de huidige rechtbank van koophandel - bevoegd zijn voor alle geschillen rond ondernemingen. Ook landbouwers, vzw’s en vrije beroepers worden ondernemingen.

Het ontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen is de laatste stap in de hervormingstraject van het ondernemingsrecht.

Om te verzekeren dat verenigingen de kans hebben om zich aan te passen aan die hervormingen, is een lange overgangsperiode voorzien. Op basis van de huidige planning, zou het nieuwe wetboek op 1 mei 2019 in werking treden.

Meer info

De wet is bij het ter perse gaan van deze brochure nog in niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Heeft u vragen?

Lees hier de brochure »