Aangepaste dienstverlening justitie door coronavirus

le mardi 17 mars 2020 11:18 Articles

Momenteel zijn er een heel aantal maatregelen van kracht in ons land. Met deze maatregelen willen we de verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving beschermen.

Gevangenissen

In de Belgische gevangenissen worden duidelijke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om ieders gezondheid te beschermen. Een van de maatregelen is een verscherping van de regels rond bezoek aan de gevangenis. Vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020 zijn alle vormen van bezoek geannuleerd. Dit betekent: bezoek in de bezoekzaal, kinderbezoek, bezoek zonder toezicht (ongestoord bezoek, familiebezoek) en bezoek achter glas. Als compensatie voor het wegvallen van dit bezoek krijgt de gedetineerde een extra belkrediet van 20 € om in deze moeilijke tijden contact te kunnen houden met familie en vrienden.

Personen die gedetineerden moeten spreken om professionele redenen, worden voorlopig wel nog toegelaten tot de gevangenis. Het betreft in het bijzonder medewerkers van de politie, van de veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistraten, zorg- en hulpverleners.

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie past de werking aan. Meer informatie.

Hoven en rechtbanken

Het college legt dwingende richtlijnen(externe link) op aan de lokale directiecomités. De richtlijnen zijn minstens geldig tot 19 april 2020.

Intermenselijke contacten moeten zoveel mogelijk worden vermeden. In het algemeen worden enkel nog dringende zaken behandeld en de burgerlijke zaken die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen. De lokale maatregelen worden gepubliceerd in de nieuwsrubriek per afdeling(externe link).

Concreet:

 • Zoveel mogelijk minimumdienstverlening toepassen op de griffies, gecoördineerd door de hoofdgriffiers en afhankelijk van het beschikbare personeel.
 • De toegang tot de griffies zoveel mogelijk beperken (communicatie per mail, telefoon of post).
 • Conclusies en stukken neerleggen via e-deposit (gratis!).
 • Nieuwe zaken inleiden na 19 april 2020 met uitzondering van dringende zaken. Reeds vastgestelde zaken worden uitgesteld tot na 19 april 2020 behalve dringende zaken en zaken die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen.
 • In de reeds gefixeerde zaken kunnen de voorzitter van de kamer of de partijen voorstellen dat de mondelinge behandeling wordt vervangen door een schriftelijke procedure. Dat kan als alle partijen daarmee instemmen.
 • De overbrengingen worden maximaal beperkt. Advocaten worden uitdrukkelijk gevraagd hun gedetineerde cliënten te vertegenwoordigen. Uitzonderingen worden beslist door de voorzitter van de betrokken penale kamer (onderzoeksgerecht of ten gronde, al dan niet op verzoek van de gedetineerde of zijn advocaat).
 • De uitspraken in strafzaken kunnen worden uitgesteld tot de week van 20 april of later, behalve indien er aangehoudenen zijn of indien de uitspraak dringend moet gebeuren. De voorzitter van de kamer oordeelt over het bestaan van de hoogdringendheid.
 • Aan advocaten wordt systematisch toegestaan om hun cliënten te vertegenwoordigen, ook al is hun aanwezigheid (in persoon) wettelijk vereist. Als de aanwezigheid in persoon van een partij noodzakelijk is, moet de zaak worden uitgesteld naar een datum na 19 april 2020, behalve wanneer het dringend karakter of bijzondere omstandigheden een onmiddellijke behandeling vereisen.
 • Maximale soepelheid toepassen bij het beoordelen van vragen tot uitstel van advocaten en/of partijen.

Contact

College van hoven en rechtbanken(externe link)

Openbaar Ministerie

Het college van het Openbaar Ministerie heeft per omzendbrief dwingende maatregelen(externe link) gepubliceerd. Die omzendbrief bevat ook alle richtlijnen voor personeelszaken.

Qua werking is beslist dat elke korpschef van het Openbaar Ministerie moet overleggen met de korpschef van de zetel over welke zaken moeten worden behandeld.

Het College van Hoven en Rechtbanken heeft beslist om geen dwingende maatregelen op te leggen aan de hoven en de rechtbanken, maar om enkel aanbevelingen te geven. Voor de organisatie van de zittingen worden de volgende aanbevelingen verspreid:

 • Wat de burgerlijke zaken betreft, wordt aanbevolen om druk bezochte inleidende zittingen te verminderen of te annuleren, om niet dringende zaken uit te stellen en om zich flexibel op te stellen bij verzoeken tot uitstel;
 • wat de strafzaken betreft, luidt de aanbeveling om in overleg met het openbaar ministerie te bepalen welke zaken moeten worden behandeld, met uitzondering van de zaken met betrekking tot gedetineerden of dringende zaken.

FOD Justitie

Mogelijk is de dienstverlening van enkele diensten aangepast. Indien dit het geval is, vindt u meer informatie daarover op de rubriekpagina van de dienst in kwestie.

Kansspelcommissie

Het onthaal van het secretariaat van de Kansspelcommissie is uitzonderlijk gesloten(externe link) vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met vrijdag 3 april 2020.

Spelers die zich wensen uit te sluiten van toegang tot de kansspelinrichtingen kunnen dat doen via [email protected](link stuurt een e-mail) of via de post (Kantersteen 47, 1000 Brussel). De aanvragen tot uitsluiting worden behandeld.

Meer informatie over de maatregelen in de kansspelsector(externe link).

Instituut voor Gerechtelijke opleiding

Het IGO annuleert alle opleidingsactiviteiten die doorgaan in de periode van zaterdag 14 maart t.e.m. vrijdag 13 april 2020. Meer informatie op de website van het IGO(externe link).

Raad van State

De Raad van State schorst alle zittingen van de afdeling Bestuursrechtspraak van maandag 16 maart tot zondag 19 april 2020. Meer informatie over de aangepaste dienstverlening op de website van de Raad van State(externe link).

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Vanaf woensdag 18 maart 2020 tot en met dinsdag 31 maart 2020 zullen geen gewone terechtzittingen meer plaatsvinden.(externe link) De reeds geplande terechtzittingen worden verplaatst naar een andere datum. De RvV zal de partijen tijdig van een nieuwe zittingsdatum op de hoogte stellen.

De terechtzittingen in het kader van de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid in het annulatiecontentieux, de terechtzittingen in het kader van de versnelde procedure in volle rechtsmacht en de voorziene terechtzitting van de Verenigde Kamers van de RvV gaan gedurende deze periode wél door.