Fiscaal pakket voor KMO, landbouw, gezin

op 24 april 2013 17:00 Persberichten

Wet Diverse Bepalingen april 2013: maatregelen voor economische relance en een rechtvaardiger fiscaliteit.

Minister van Financiën Geens werkt aan een grondige hervorming van de fiscaliteit op termijn. In de tussentijd werkt hij eveneens aan gerichte maatregelen die op korte termijn de economische relance en koopkracht aanwakkeren, evenals het vertrouwen van de burger in financiën behouden en versterken waar mogelijk. Het wetsontwerp Diverse Bepalingen dat vandaag op 24 april in de Kamercommissie door de minister wordt toegelicht, is een nieuwe stap  in deze richting. Het ontwerp omvat ondermeer de volgende maatregelen:

1. Fiscaliteit ten dienste van economische relance.
- Toegang tot aftrek octrooi-inkomsten voor KMO’ s wordt versoepeld.
- Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek tot 80% .
- Verlenging en versterking tax shelter voor audiovisuele sector, zodat de opgehaalde kapitalen rechtstreeks ten voordele van de productie van een audiovisueel werk kunnen komen.
- Wettelijke basis voor de storting van een verzekeringstaks ten belope van 11,86 miljoen Euro aan de Nationale Kas voor Rampenschade. De middelen zullen ondermeer dienen voor de schadeloosstelling van landbouwers bij erkende rampenschade.

2. Fiscaliteit ten dienste van koopkracht.
- Versterking koopkracht werknemers met laag loon: verhoging belastingkrediet van 440 Euro (niet geïndexeerd) naar 485 Euro (niet geïndexeerd) en verhoging van belastingkrediet op de werkbonus voor andere werknemers met een laag inkomen.

3. Faire fiscaliteit: strikt waar het moet, soepel waar mogelijk.
- Afzonderlijke aanslag van 309% vervalt voor ondernemingen die niet de noodzakelijke fiches kenbaar maken, maar die nog worden belast binnen de normale termijn van 3 jaar.
- Verbeterde inning en invordering van een aantal met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen.
- Versterkt toezicht op elektronische gegevens spelen en weddenschappen.

4. Een eigentijdse fiscaliteit
- Verdere automatisering en digitalisering van het belastingproces. Aanslagbiljet personenbelasting zal reeds dit jaar via elektronische weg (Zoomit) ontvangen kunnen worden.

5. Rechtvaardige fiscaliteit
- Laatste obstakel voor oprichting van een centraal aanspreekpunt voor bankgeheim wordt weggewerkt. De verplichting om een buitenlandse levensverzekering aan te melden bij het Centraal aanspreekpunt wordt met een jaar uitgesteld.