Fiscale ontvangsten

op 04 juni 2013 17:00 Persberichten

Tijdens het Schatkistcomité van 31 mei 2013 werden de gerealiseerde fiscale ontvangsten van de eerste 4 maanden van 2013 besproken en werd  geëvalueerd of correcties, met het oog op het bereiken van het begrotingsobjectief 2013, noodzakelijk zijn.

Het comité stelde vast dat gedurende de eerste 4 maanden van 2013 de totale fiscale ontvangsten groeiden met 1,16%, in vergelijking met de  eerste 4 maanden van 2012. Het budgettair groeiobjectief op jaarbasis bedraagt na de begrotingscontrole van maart 3, 48%.

Het planbureau heeft zijn ramingen voor 2013 niet herzien en de raming voor de reële groei van het bbp blijft op 0,2%. De jongste  trimestriële ramingen van het Planbureau voorspellen een heropleving van de economie naar de tweede jaarhelft van 2013. Er werd tevens vastgesteld dat de ontvangsten van de bedrijfsvoorheffing op koers zijn.

Analyse van de fiscale ontvangsten eerste 4 maanden 2013

1. BTW
4,6% minder ontvangsten ten aanzien van dezelfde periode vorig jaar. Hoofdzakelijk niet-conjuncturele elementen, los van de economische evolutie, liggen aan de basis. Gezien deze zich niet voortzetten gedurende de rest van het jaar, kan dit niet geëxtrapoleerd worden over het gehele jaar.

  • Terugbetalingen van BTW- waarborgen: -243 miljoen Euro. In het kader van relancebeleid is beslist dat de ondernemingen geen BTW- waarborgen meer moeten storten wanneer ze verlegging van heffing naar de periodieke BTW- aangifte vragen voor de BTW verschuldigd bij invoer. Tengevolge van deze maatregel werden de reeds gestorte waarborgen, terugbetaald via de periodieke aangifte. Dit is budgettair neutraal. De ESR-neutralisatie van deze terugbetaling brengt het BTW- tekort na 4 maanden slechts op -1,6% tegenover de eerste 4 maanden 2012.
  • Vertraagde boekhoudkundige verwerking van de controleresultaten: -116 miljoen Euro.
  • Omzetvertraging bouwsector, te wijten aan de aanhoudende slechte weersomstandigheden.
  • Contentieux extra-communautaire reizen: de budgettaire impact 2013 door het Schatkistcomité geraamd op 90 miljoen waarvan voorlopig reeds 55  miljoen Euro werd uitbetaald in kader van het tussenvonnis van de  Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge van 24 oktober 2012. De terugbetaling is bedoeld om te vermijden dat de Belgische Schatkist hoge moratoriuminteresten zou moeten betalen en gebeurde onder bankgarantie ter vrijwaring van de rechten van de schatkist in afwachting van het definitief arrest van het Europees Hof in antwoord op de prejudiciële vragen gesteld door de rechtbank te Brugge.

Al deze factoren in rekening gebracht, is de vaststelling dat de BTW-ontvangsten ongeveer in lijn blijven met de privé-consumptie. Voorzichtigheidshalve is een kleine conjuncturele correctie van 40 miljoen Euro voorgesteld op de BTW ontvangsten.

2. Roerende voorheffing
Ontvangsten - 9,4% na correcties ten aanzien van dezelfde periode vorig jaar. Verklaring: de interestvoeten op korte termijn zijn met 15% gedaald tgo. zelfde periode 2012. Rekening houdend dat het dividendseizoen nog moet starten, zijn de interestvoeten het meest bepalend voor de evolutie van de ontvangsten ‘roerende voorheffing’ van de eerste 4 maanden.

3. Successierechten
41 miljoen Euro meer geïnd dan geraamd.

4. Vennootschapsbelasting
149 miljoen Euro meer geïnd dan geraamd + 10 miljoen Euro extra fiscale boetes.