Groeiramingen Nationale Bank

op 06 december 2013 16:00 Persberichten

Volgens de Nationale Bank van België (NBB) zal de groei van het BBP in 2013 uitkomen op 0,2%. Dat is iets hoger dan de laatste ramingen van de Europese Commissie en de economische begroting van het Federaal planbureau (0,1%). De Nationale Bank verwacht voor 2014 een opleving van de economie. Er komt een sterkere stijging van de consumptie,  investeringen van bedrijven en van de export. Dat vertaalt zicht in een verwachte groei van het bbp van 1,1%, wat overeenkomt met de ramingen van de Europese Commissie en het Federaal Planbureau.

Wat het begrotingssaldo betreft, ligt de raming van de NBB voor 2013 in de lijn van wat de Europese Commissie in haar herfstraming voorspelde: een tekort van 2,8 % bbp. Voor 2014 verwacht de Nationale Bank een stabilisatie van het begrotingssaldo op  - 2,8% bbp, terwijl de Europese Commissie een tekort van 2.6% bbp verwacht.  De Regering had  - 2,54 % bbp voor 2013  en  -2,15% bbp  voor 2014 geraamd. Het verschil valt onder meer te verklaren door een hogere inschatting door de NBB van het tekort van de lokale overheid (in 2013 en 2014), een verwacht deficit van 0.1% bbp voor Entiteit II (de lokale overheid en de gemeenschappen en gewesten) in 2014, terwijl  een overschot van 0.1% bbp wordt beoogd, en het feit dat de NBB in haar methodologie geen of slechts gedeeltelijk rekening houdt met maatregelen die volgens haar niet voldoende gepreciseerd zijn (zoals de bijkomende onderbenutting van kredieten).  Het begrotingstekort blijft volgens de NBB onder de grens van de 3%. De Minister neemt er eveneens kennis van dat de Nationale Bank de schuldgraad na de verkoop van de Fortisparticipatie op 100,1% bbp raamt.

Minister Koen Geens: “De bescheiden maar duidelijk merkbare opleving van de economie geeft goede hoop  en is een aanmoediging om verder te blijven inzetten op het traject naar gezondmaking van de overheidsfinanciën en de verbetering van onze concurrentiepositie.  Deze projecties houden bovendien  nog geen rekening met de mogelijke invloed van de op 29 november overeengekomen federale relancemaatregelen. Zo nodig zullen bovendien bijkomende maatregelen worden genomen om de schuldgraad over 2013 te doen dalen beneden 100pct.”