Hervorming douanewet

op 17 januari 2014 16:00 Persberichten

Op voorstel van minister van Financiën Koen Geens keurde de Ministerraad vandaag een voorontwerp van wet goed dat de algemene wet inzake douane en accijnzen wijzigt. De wijzigingen zijn onderdeel van het Douanebeleidsplan van Minister Geens, dat samen met andere aanpassingen (zoals de shiftregeling in Belgische (lucht)havens) voor de handel bijzonder belangrijk is.

De bedrijven in havens en luchthavens handelen voor hun aangifte van douanegoederen in een Europese omgeving. Bijgevolg is het essentieel dat zij onder dezelfde voorwaarden kunnen omgaan met de douanediensten als in het buitenland het geval is. Op die manier wordt er voor gezorgd dat onze bedrijven competitief blijven.

Concreet worden via de wetswijziging twee aanpassingen ingevoerd. Ten eerste voert de wet het concept van de “douanevertegenwoordiger” in, waarbij de mogelijkheid wordt geboden direct dan wel indirect op te treden. Tot op heden bestond enkel de indirecte vertegenwoordiging onder de vorm van een douane-expediteur, waarbij voor rekening van bedrijven maar in eigen naam kon worden gehandeld. Het nieuwe concept van directe vertegenwoordiging, waarbij in naam en voor rekening van de bedrijven wordt gehandeld, bestaat reeds in de buurlanden en er wordt ook door de Europese wetgeving in voorzien, maar bestond nog niet in België. Deze lacune in de wetgeving wordt nu weggewerkt.

Ten tweede wordt de sanctieregeling gemoderniseerd. De huidige wetgeving voorziet dat elke overtreding strafrechtelijk wordt bestraft. Dit wetsvoorstel bepaalt nu dat naast deze strafrechtelijke sancties, eveneens administratieve sancties kunnen worden opgelegd. Dat houdt in dat marktdeelnemers die zich engageren om aan de douanevoorschriften te voldoen en als solvabele, betrouwbare partijen worden beschouwd, in geval van een overtreding of onregelmatigheid administratieve sancties kunnen oplopen, behoudens in geval van ernstige fraude.

Minister van Financiën Koen Geens: “Met deze aanpassingen moderniseren we het optreden van de douanediensten en loodsen we hen de 21ste eeuw binnen. Nog te veel zaken uit het wetboek stamden uit de 19de eeuw en waren dringend aan modernisering toe. Daarnaast zijn deze wijzigingen een uiting van vertrouwen van de douanediensten in de handel. Zo zullen de douanediensten nog meer een partner zijn voor de bedrijven”.