Parlementaire vraag: 2 jaar nieuwe nationaliteitswetgeving

op 28 januari 2015 18:17 Parlementaire Vragen

Parlementaire vraag van Volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter aan de Minister van Justitie.

2 jaar nieuwe nationaliteitswetgeving

Ruim 2 jaar geleden werd de nieuwe nationaliteitswetgeving van kracht. Sedert 1 januari 2013 werd het verkrijgen van de Belgische nationaliteit aan meer en strengere voorwaarden gekoppeld. Zo moet men minimaal 5 jaar wettelijk op ons grondgebied verblijven, de wetten van het Belgische volk en het E.V.R.M. naleven, 1 van onze 3 landstalen beheersen, geïntegreerd zijn, gedurende het 5-jarig wettelijk verblijf ook 468 dagen gewerkt hebben en mogen er geen gewichtige feiten eigen aan de persoon zijn. Ook het aantal procedures om Belg te worden werd drastisch verminderd. Waar er voorheen liefst 12 verschillende waren, zijn er in de nieuwe nationaliteitswetgeving nog slechts 4 eenduidige en overzichtelijke procedures. Uit navraag bij de Minister vorig jaar bleek dat er een enorme daling was van het aantal nationaliteitsverwervingen sedert de invoering van de nieuwe wetgeving.

1. Kan u mij zeggen hoeveel vreemdelingen in 2014 de Belgische nationaliteit verkregen op basis van de nieuwe nationaliteitswet?
2. Waren er in 2014 nationaliteitsverwervingen die nog werden verkregen op basis van de oude nationaliteitswetgeving? Zoja, om hoeveel nationaliteitsverwervingen ging het?
3. Is het mogelijk om zowel bij vraag 1 als 2 een opsplitsing te krijgen van de verschillende modaliteiten waarop deze nationaliteitsverwervingen werden verkregen?
4. Kan u op basis van de cijfers van 2013 en 2014 een evaluatie maken van de nieuwe nationaliteitswetgeving? Zijn er duidelijke trends of evoluties te zien?
5. Zijn er nog knelpunten of problemen die zich voordoen bij de toepassing van de nieuwe nationaliteitswetgeving?

Antwoord van de Minister:

1-3.Het antwoord op uw eerste 3 vragen, zal ik groeperen om u een globaal beeld te geven van het aantal nationaliteitsverwervingen in 2014. Mijn diensten hebben contact opgenomen met het Rijksregister om de cijfers te bekomen met betrekking tot het aantal vreemdelingen die in 2014 de Belgische nationaliteit verwierven op basis van zowel de oude als de nieuwe nationaliteitswet. Daarnaast heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers ons de cijfers meegedeeld omtrent het aantal naturalisaties in 2014.

Uit de gegevens die wij ontvingen op 27 januari 2015, blijkt het volgende beeld voor 2014 :

a)Onder het regime van de oude bepalingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, die hierna vermeld worden, hebben 7.517 personen de Belgische nationaliteit bekomen, hetzij:

-991 verkrijgingen door nationaliteitsverklaring via de artikelen 12bis,§1,1°-3°, 13 tot 15, 16 en 24 WBN ;
-3.005 verkrijgingen door naturalisatie (artikel 19 WBN) ;
-3.521 toekenningen via collectief effect (artikel 12 WBN).

De 991 verkrijgingen door nationaliteitsverklaring kunnen verder als volgt opgesplitst worden :

Artikel 12bis, §1, 1°WBN

138

Artikel 12bis, §1, 2°WBN

444

Artikel 12 bis, §1, 3°WBN

267

Artikel 13 tot 15 WBN

13

Artikel 16 WBN

109

Artikel 24 WBN

20

b)Krachtens de nieuwe bepalingen van de nationaliteitswet, werden 9.968 personen Belg, hetzij :

-8.103 verkrijgingen door nationaliteitsverklaring via de artikelen 12bis,§1, 1°-5° en 24 WBN ;
-1.865 toekenningen via collectief effect (artikel 12WBN).

De 8.103 verkrijgingen door nationaliteitsverklaring kunnen verder als volgt opgesplitst worden :

Artikel 12 bis, §1, 1° WBN

846

Artikel 12bis, §1, 2° WBN

4.636

Artikel 12bis, §1, 3° WBN

1.142

Artikel 12bis, §1, 4°WBN

942

Artikel 12bis, §1, 5°WBN

499

Artikel 24 WBN

38

c)Bij het totaal aantal nationaliteitsverwervingen, moet ook de categorie vreemdelingen vermeld worden die de Belgische nationaliteit verwierf op basis van artikelen die niet gewijzigd werden door de nieuwe wet (artikelen 8, 9, 10, 11 en 11bis WBN) of die enkel op formele wijze aangepast werden (met name het nieuwe artikel 11 WBN, dat de oude artikelen 11 en 11bis vervangt). In deze categorie zijn 8.253 personen Belg geworden.

Uit dit overzicht blijkt dat er in 2014 in totaal 25.738 vreemdelingen de Belgische nationaliteit bekomen hebben.

4. Gelet op het feit dat zowel het jaar 2013 als 2014 scharnierjaren zijn, waarbij nog steeds nationaliteitsverwervingen gebeuren zowel volgens de oude bepalingen als de nieuwe bepalingen, is de grootste voorzichtigheid geboden om reeds bepaalde conclusies te trekken aangaande de evolutie van de cijfers.

De eerste vaststellingen die kunnen gedaan worden, zijn de volgende :

-Het aantal naturalisaties is in 2014 gedaald naar 3.005 dossiers, waar er in 2013 nog 8.168 vreemdelingen genaturaliseerd werden. Dit heeft echter geen uitstaans met de nieuwe wettelijke bepalingen, aangezien alle naturalisaties in beide jaren nog op basis van de oude wetsbepalingen gebeurd zijn.

-Wat het totaal aantal verkrijgingen door nationaliteitsverklaringen betreft (oude + nieuwe wet), is er een daling van 15.325 in 2013 naar 9.094 gevallen in 2014. In 2013 gebeurde ongeveer vier/vijfde van de verkrijgingen door verklaring nog op basis van de oude wet, en ongeveer één/vijfde op basis van de nieuwe wet, terwijl in 2014 nog slechts ongeveer één/tiende van de dossiers volgens de oude wet afgehandeld werd. Gezien de voorwaarden van de nieuwe wet verstrengd zijn, is het logisch dat er in het totaal minder verkrijgingen door nationaliteitsverklaring gebeurd zijn in 2014.

- Aangaande de toekenningen via collectief effect (artikel 12 WBN), kan opgemerkt worden dat er in 2014 4.667 minder dossiers waren dan in 2013 die geleid hebben tot de toekenning van de Belgische nationaliteit.