Pro-actief beleid met het oog op financiering gerechtskosten

op 09 juni 2016 17:51 Persbericht

In zijn rapport over de aanpassing van de Staatsbegroting (begrotingscontrole) maakt het Rekenhof terecht melding van een bedrag van 33,6 miljoen aan facturen over het jaar 2015 die de FOD Justitie niet in 2015 kon betalen. Dit bedrag betreft de twee zorgenkinderen van Justitie: de medische kosten voor gedetineerden en de gerechtskosten.

Dit bedrag heeft niets te maken met de inhaaloefening die de Minister van Justitie in 2015 uitvoerde met het oog op het betalen van de achterstallige facturen van vóór 2015 die hij bij zijn aantreden aantrof en die intussen alle betaald zijn.

Omdat er na die inhaaloperatie, dus voor de facturen van 2015 en 2016 opnieuw onvoldoende middelen ter beschikking werden gesteld, vertonen de budgettaire vooruitzichten in de begroting opnieuw het negatieve beeld van achterstallen aan de horizon.

De Minister van Justitie zal het echter zover niet laten komen en ondernam reeds meerdere pro actieve acties met het oog op een goed beheer van zowel de medische- als de gerechtskosten.

Daarbij ondersteund door de Inspectie van Financiën heeft de Minister van Justitie intussen volgende acties genomen:

  • In april van dit jaar werd tijdens de begrotingscontrole opnieuw de piste op tafel gelegd om de medische kosten van de gedetineerden volledig onder het RIZIV-systeem te brengen. Dit om de historisch scheef gegroeide situatie recht te trekken waarbij Vrouwe Justitia ook nog gevraagd werd de medische zorg van de gedetineerden op zich te nemen. Het spreekt voor zich dat deze kostenpost van nature niet voor besparing vatbaar is: als gevangenen ziek zijn en medicatie nodig hebben, moeten ze verzorgd worden. Dat is een grondrecht.

In afspraak met de Kern zal het dossier in het najaar voor definitieve beslissing worden behandeld.

  • Ook de gerechtskosten zijn van nature kosten die aan de beheerscontrole van Justitie ontsnappen. Het zou immers maatschappelijk onaanvaardbaar zijn om onderzoeksdaden in strafzaken niet te verrichten om louter budgettaire redenen. Slachtoffers en hun familie hebben recht op een juiste analyse van de feiten en daders hebben recht op een grondig onderzoek alvorens ze veroordeeld worden op grond van ‘bewezen’ feiten.

Teneinde dit budget toch onder controle te krijgen zijn reeds meerdere initiatieven genomen en lopende :

26 miljoen bijkomende middelen aan de gerechtskosten toe te kennen. Dit bedrag wordt in de loop van het jaar via de interdepartementale provisie terrorisme en radicalisering in de begroting van Justitie opgenomen.

13 miljoen om de structurele en onlangs door de Inspectie van Financiën erkende onderfinanciering op te lossen.

van 4 miljoen, goed voor een verhoging met 20% van het huidige budget voor vertalers en tolken. Het spreekt voor zich dat de kosten van elk regelgevend initiatief bewaakt worden wat hun effect op de gerechtskosten betreft.

400.000 euros op de gerechtskosten van Justitie ingeschreven. Ook de asielcrisis heeft immers een impact op deze kosten.

Teneinde toch een aantal facturen van 2015 te kunnen betalen op kredieten 2016 wordt gevraagd de jaartussenschotten op te heffen opdat Justitie voorlopig zijn betalingen kan blijven honoreren, in afwachting van de effectieve inschrijving van bovenstaande bijkomende middelen in zijn begroting.