Parlementaire vraag in plenaire over het Mensenrechteninstituut

op 09 maart 2017 15:38 Vragenuurtje plenaire

De werkzaamheden rond het mensenrechtenmechanisme staan onder het co-voorzitterschap van Justitie en Gelijke Kansen. In 2015 zijn er reeds constructieve consultaties geweest met het middenveld en andere federale betrokken departementen.

De conceptnota ter oprichting van het mensenrechtenmechanisme is zo goed als klaar. Wat wordt voorgesteld is een overkoepelend orgaan dat wordt opgericht via een samenwerkingsovereenkomst, boven de reeds bestaande instellingen zoals UNIA, Myria en het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen. Op die manier kunnen we aan onze internationaalrechtelijke verplichtingen voldoen en heeft de internationale gemeenschap een gesprekspartner met België. Het is geenszins de bedoeling andere organisaties af te schaffen of in te perken, met uitzondering van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind die zal worden geïntegreerd in het nationaal mensenrechtenmechanisme.

Het nationaal mensenrechtenmechanisme zal moeten voldoen aan de volgende internationale beginselen : functionele, persoonlijke en financiële onafhankelijkheid, een pluralistische samenstelling en een breed mandaat inzake mensenrechten.

De oprichting van een onafhankelijk mensenrechtenmechanisme zou vooral de mogelijkheid bieden tegemoet te komen aan de volgende doelstellingen : betere coördinatie, meer coherentie in de beleidsmaatregelen, betere follow-up van aan België gerichte internationale aanbevelingen, beter beschikbare gegevens en statistieken, bevordering van een "mensenrechtencultuur” en een rol als aanspreekpunt en "bevoorrechte” gesprekspartner.

Wat mij betreft is het dossier klaar want over alle belangrijke aspecten werd reeds een akkoord bereikt met mevrouw Sleurs. Ik hoop dan ook dat met collega Demir dit dossier in een stroomversnelling kan komen zodat de federale partners spoedig kennis kunnen nemen van het dossier en groen licht kan gegeven worden voor overleg met de Gemeenschappen en Gewesten. Daarna kan het Samenwerkingsakkoord definitief vorm krijgen. In dat kader plannen we ook een tweede consultatie van het middenveld.

Het doel is om het Samenwerkingsakkoord te ondertekenen in 2017 en het mensenrechtenmechanisme operationeel te verklaren tegen het einde van de legislatuur.