Kick off interfederale taskforce slachtofferbegeleiding terroristische aanslagen

op 28 juni 2017 14:35 Persberichten

Deze middag vond de kick off plaats van de interfederale taskforce die is opgericht om de slachtofferhulp aan de slachtoffers van terroristische daden te coördineren. Deze is opgericht onder het voorzitterschap van de Minister van Justitie voor het strategisch aspect en onder het voorzitterschap van de Commissie voor Financiële hulp voor de technische aspecten. De Commissie voor Financiële hulp heeft als enig loket pro actief contact genomen met de slachtoffers die dat wensten en heeft binnen het kader van zijn noodhulp 1,4 miljoen euro uitgekeerd aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2017. Daarbij werd een systeem van eenvoudige forfaitaire uitkering van 5.000 euro gehanteerd voor de rechtstreekse slachtoffers en hun nabestaanden. Dit systeem zal nog verfijnd worden en beter regelgevend omkaderd.

De hulpverlening aan de slachtoffers van terrorisme moet op de volgende principes steunen :

  1. een snelle erkenning van het statuut van slachtoffer;
  2. de toekenning van onmiddellijke financiële steun om de directe gevolgen van de aanslag te kunnen opvangen;
  3. het instellen van proactieve, onmiddellijke, individuele, alomvattende (administratieve, psychosociale, juridische, financiële) en duurzame begeleiding van de slachtoffers;
  4. de gelijkwaardige behandeling van alle slachtoffers, ongeacht hun nationaliteit of hun woonplaats.

Minister Koen Geens: “We willen snel voortmaken met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie rond slachtofferhulp. Ik wil graag benadrukken dat de slachtofferverenigingen een belangrijke rol spelen in de aanpak van de gevolgen van de aanslag. Daarom hebben we 2 verenigingen officieel erkend en zullen zij betrokken worden in de strategische taskforce, zowel als in de operationele taskforce. Het is immers bijzonder belangrijk goed naar de behoeften van de slachtoffers te luisteren en antwoorden te bieden die aan hun verwachtingen voldoen.”

Volgende aanbevelingen worden vandaag besproken :

  1. Juridische bijstand
  2. Uitzondering van successierechten
  3. Andere fiscale aspecten
  4. Mechanisme van subrogatie

Naast de aanbevelingen van de onderzoekscommissie zijn er volgens de Minister van Justitie nog twee problemen die geregeld moeten worden om de beheersing van de gevolgen van een terroristische aanslag sluitend te maken. Samen met Minister Kris Peeters doet hij voorstellen waarover de interfederale taskforce zich moet buigen:

1. Herzien van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid: de verzekeraars zowel als het herverzekeringsmechanisme (Trip) wezen op de noodzakelijke aanpassing van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

De verzekering zou niet meer aangepast zijn wat betreft het plaatsbegrip (bijvoorbeeld voor de Grote Markt te Brussel is de verzekering niet verplicht), noch wat het middel (vandaag is enkel ontploffing voorzien) betreft.

2. Evaluatie van het herverzekeringsmechanisme (Trip) : bedoeling is een coherent bijstands- en vergoedingsstelsel te creëren waarin alle actoren een duidelijke rol en engagement hebben. Door de invoering van het statuut van nationale solidariteit, de subrogatie en het enig loket zal de rol van het herverzekeringsmechanisme geëvalueerd en aangepast moeten worden aan de doorgevoerde vernieuwingen aan de rol van elke actor. Daarbij moet ten allen tijde verzekerd worden dat de slachtoffers snel vergoed worden en dat de financiering van de gevolgen van een terroristische aanslag onder controle is. Uit de aanbevelingen van de onderzoekscommissie bleek dat er vandaag geen snelle afhandeling van dossiers gegarandeerd is.

Informatie over de taskforce

Er werd een tweeledige taskforce opgericht: een interfederaal strategisch orgaan enerzijds en een technisch orgaan anderzijds.

A. Interfederale Strategische Taskforce

De interfederale strategische taskforce heeft als doel om de federale regering en de federale entiteiten bij te staan bij het uitvoeren van de aanbevelingen door de onderzoekscommissie.

De strategische taskforce bestaat uit :

1. Beleidscel justitie (voorzitter)

2. Beleidscel Eerste Minister

3. Beleidscel Sociale Zaken en Volksgezondheid

4. Beleidscel Defensie

5. Beleidscel Buitenlandse Zaken

6. Beleidscel Economie

7. Beleidscel Welzijn – Gemeenschappen (3)

8. Beleidscellen Minister-Presidenten van alle gefedereerde entiteiten

9. Voorzitter Technische Task Force

10. Ad hoc slachtofferverenigingen

11. Ad hoc Comité voor schadeafwikkeling

B. Technische taskforce

De technische taskforce bestaat uit:

1. Commissie voor Financiële hulp (Voorzitter)

2. Erkende slachtofferverenigingen

3. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

4. Instituut der veteranen

5. Federaal parket/parket

6. Riziv

7. Psycho-sociaal manager (Volksgezondheid)

8. Binnenlandse Zaken (crisiscentrum)

9. Steunpunt vzw

10. Justitiehuizen

11. CAW van de Gemeenschap

12. Assuralia

13. Federaal agentschap beroepsrisco’s

14. Betrokken verzekeraars

De strategische taskforce zal op korte termijn aanvullende acties ondernemen op wat reeds ondernomen werd voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart en een gecoördineerde aanpak voor toekomstige aanslagen voorbereiden. Zij zal een draaiboek opstellen van het beheer van de gevolgen van een aanslag met alle betrokken actoren. Daarbij zullen de management- en communicatielijnen worden uitgetekend, en de rol en engagement van elke actor worden gedefinieerd.

De technische taskforce zal het principe van het uniek loket honoreren en de persoonlijke dossiers van slachtoffers behandelen ter ondersteuning van de referentiepersoon zodat deze gecoördineerde antwoorden aan de slachtoffers kan geven met betrekking tot alle betrokken materies. De technische taskforce zal zich buigen over het dossier van de opvang van de slachtoffers van de aanslagen in het buitenland die bij koninklijk besluiten werden erkend.