Parlementaire vraag over staking bij de penitentiair agenten en het intrekken van de recuperatierust

op 27 juni 2018 18:09 Parlementaire Vragen

Het is moeilijk te voorspellen wanneer exact het aantal van 6.825 VTE in bewaking en techniek gehaald zullen worden. Op 25 juni 2018 zijn er 7.842 personeelsleden in deze graden aanwezig die 6.736,39 VTE vertegenwoordigen. Een dossier voor 53 aanwervingen is voorzien om deze week nog voor te leggen aan de Inspectie van Financiën. Ik wil toch benadrukken dat de kaders gemiddeld voor meer dan 98% zijn ingevuld wat in vergelijking met tal van andere diensten uitzonderlijk is. Bovendien voorzien de kaders “anders werken” in een buffer van 5% wat betekent dat met een ingevuld kader van 95% alle taken moeten kunnen uitgevoerd worden. Momenteel is in één inrichting het kader voor 94,2% ingevuld, een tweede flirt met de grens van 95%, alle andere zitten hier boven.

 Het voorontwerp van wet dat door de regering in eerste lezing werd goedgekeurd, legt in heel geringe mate een beperking van het stakingsrecht op om er voor te zorgen dat België een humane detentiepolitiek kan voeren, waarbij de minimale rechten van gedetineerden gewaarborgd worden.

Ik ben gisteren gestart met de formele onderhandelingen met de vakbonden van het gevangenispersoneel. Ik kan u dus moeilijk nu al alle knelpunten mededelen.

Ook het geven van een percentage van bezetting is op dit ogenblik nog niet mogelijk voor wat betreft de bewakings- en technische functies welke nodig zijn om deze gegarandeerde dienstverlening te kunnen bieden, is op dit ogenblik nog niet mogelijk. Dit zal immers inrichting per inrichting vastgelegd worden in een plan dat overlegd wordt met de lokale vakbondsafgevaardigden. Het is in ieder geval de bedoeling om bij stakingen die langer duren dan één dag deze diensten te kunnen leveren zonder dat de civiele bescherming en de politie nog dienen bij te springen.

Wat betreft het intrekken van recuperatierusten kan ik u het volgende zeggen:

Gezien de omvang van de stakingsacties, die al bij al uitzonderlijk is, heeft de administratie bijkomende maatregelen getroffen om de diensten te garanderen. In inrichtingen waar de politiediensten ondersteuning bieden, enkel deze, worden gedurende de periode van de stakingsactie de 36u- en 38u-recuperatierusten ingetrokken voor zover de beambten door deze intrekking niet langer werken dan 50u/week en/of 6 dagen na elkaar. Deze intrekkingen zijn wettelijk en reglementair mogelijk, in respect met de wet tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector van 14 december 2000. De maatregel die alhoewel rechtmatig, slechts uitzonderlijk wordt toegepast, is ook enkel ingegeven vanuit organisatorisch oogpunt en hoegenaamd niet om enige druk te zetten op het personeel. Ik herhaal voor alle duidelijkheid, mijn administratie zal hier heel spaarzaam en slechts wanneer het absoluut noodzakelijk is een beroep op doen.