Strakkere aanpak van tienerpooiers en betere detectie en begeleiding van hun slachtoffers

op 07 november 2018 15:30 Persberichten

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, kondigde vandaag tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement nieuwe acties aan voor een beter afgestemde opvang van slachtoffers van tienerpooiers die ook aansluiten op een strakkere aanpak van de daders van deze vorm van mensenhandel.

Met een opdracht van minister Vandeurzen voerde Child Focus een onderzoek naar de problematiek van tienerpooiers in Vlaanderen. Daaruit volgde in 2016 een actieplan voor een betere bescherming van slachtoffers waarmee dit prangend maatschappelijk thema ook in Vlaanderen op de agenda werd gezet. De focus lag op vier domeinen: preventie, bescherming, vervolging en samenwerking. Samen met de federale regering en minister van Justitie Koen Geens werd het actieplan uitgevoerd. Na evaluatie van de acties en van de inzichten van wat werkt voor deze doelgroep, laat de minister het actieplan bijsturen zowel voor wat de detectie en opvang van de slachtoffers betreft als voor een versterkte ketenaanpak door politie, justitie en welzijn van de daders en slachtoffers.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Experten en slachtoffers geven aan ook nood te hebben aan een opvang in veilige, maar huiselijke context waarin geborgenheid centraal staat en waarin ook ondersteuning op juridisch vlak opgenomen is. Daarom bouwen we een gecoördineerd hulpprogramma uit met diverse vormen van hulp en expertise die goed op elkaar zijn afgestemd en inzetbaar op maat van de slachtoffers. Daarbij is er ook ruimte voor nieuwe opvanginitiatieven en samenwerkingsverbanden. Dit komt bovenop de capaciteit die we reeds gecreëerd hebben voor beveiligde opvang en intensieve contextbegeleiding.”

Mensenhandel

Omdat tienerpooiers mensenhandelaars zijn, zullen de referentiecentra mensenhandel (zoals Payoke) samen met het parket een centrale rol opnemen in het detecteren en het identificeren van het slachtofferschap. Door het toekennen van het statuut van ‘slachtoffer mensenhandel’ kunnen de slachtoffers beroep doen op de daaraan gekoppelde ondersteuningstrajecten en worden zij centraal opgevolgd. Voor de bijkomende ondersteuning en de identificatie van de slachtoffers maakt de Vlaamse overheid in 2019 240.000 euro vrij.

Aanpak van daders

In de ketenaanpak is ook de opvolging van daders voorzien. Jongerenwelzijn inventariseert goede praktijken die slachtoffers sensibiliseren om aangifte te doen zodat daders en hun klanten beter kunnen geïdentificeerd en vervolgd worden. Bijvoorbeeld het zorgvuldig afnemen van een seksuele agressiekit (de sas-kit) kan van een goede praktijk deel uitmaken. Het strafrechtelijke beleid zal versterkt worden zodat tienerpooiers en hun klanten aanklampend worden vervolgd en opgevolgd. Ook diegenen die de activiteiten van tienerpooiers faciliteren komen daarbij in het vizier.

Koen Geens, minister van Justitie: “Seksuele uitbuiting bij minderjarigen moet streng aangepakt worden. Zo'n mensonwaardige praktijken kunnen niet in onze samenleving. Ik heb reeds een wet laten stemmen die slachtoffers van mensenhandel, waaronder de slachtoffers van tienerpooiers vallen, beter beschermt. Het feit dat het hier om minderjarige slachtoffers gaat is een verzwarende omstandigheid. De Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel heeft in haar actieplan specifiek aandacht voor minderjarige slachtoffers. Centraal staan de detectie, doorverwijzing en bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Er wordt gewerkt aan een statuut ‘Minderjarige slachtoffers mensenhandel’ en er werd een werkgroep opgericht in Vlaanderen met de steun van Justitie die zich bezig houdt met het fenomeen tienerpooiers. Dit net om betere richtlijnen op te stellen om tot een goede doorverwijzing van slachtoffers te komen. We moeten voorkomen dat er slachtoffers door de mazen van het net glippen.”

Jo Vandeurzen: “We pakken de versnippering en de afstemming in het opvangaanbod voor de slachtoffers van tienerpooiers aan. De diverse opvangvormen moeten beter en volgens een gedeelde visie met elkaar samenwerken. Daarvoor ontwikkelen we een kwaliteitsstandaard van goede opvang en zorg. We inspireren ons op standaarden zoals ontwikkeld in Nederland waar men al langer met de problematiek vertrouwd is.”

Een vormingenreeks voor kennisuitwisseling tussen politie, justitie en hulpverlening zal de expertise over tienerpooiers bundelen en alle partners in de ketenaanpak meteen de juiste ondersteuning geven.