​Just-scan en consult-online: start elektronisch dossier in strafzaken

Justitieplan ICT

Het belang van een continue uitwerking van reeds gestarte projecten werd reeds aangestipt in het Justitieplan. Just-Scan en Consult-online zijn twee zulke projecten die een belangrijke schakel vormen in de evolutie naar een elektronisch dossier in strafzaken.

Just-Scan is het register dat de digitale strafonderzoeksdossiers bevat. Het kreeg zijn naam in het tijdperk waarin het tot stand brengen van een digitaal dossier nog gebeurde aan de hand van een scan van het dossier. Naarmate de digitale procesketen tot stand komt en meer documenten digital native zullen zijn, wordt de naam steeds minder toepasselijk.

Consult-online is de applicatie die, binnen het kader van de wet en mits de vereiste toelatingen, een beveiligde consultatie van het strafdossier toelaat.

Zodra in 2018 de processen-verbaal van vanuit de e-pv databank van politie digitaal aan justitie zullen worden overgemaakt, zal het gebruik van de digitale strafonderzoeksdossiers snel toenemen. De werklast, veroorzaakt door het scannen, zal immers verdwijnen.

e-PV

Het e-PV-platform laat toe om processen-verbaal elektronisch te versturen en te bewaren. Er moeten dan manueel geen documenten meer worden toegevoegd aan het papieren dossier of gegevens ingegeven in de eigen applicatie. De handeling bestaat dan nog louter in de controle van het document en de toewijzing aan het juiste dossier.

Een procedure in strafzaken start in de meeste gevallen met een proces-verbaal dat wordt opgesteld door de politie. De politie maakt dit proces-verbaal vervolgens over aan het openbaar ministerie dat beslist of er verder gevolg aan moet worden gegeven.

Een dossier in strafzaken bestaat doorgaans voor meer dan de helft uit processen-verbaal. Indien deze documenten op elektronische wijze kunnen worden aangeleverd en op digitale wijze bewaard, is het elektronisch dossier al in grote mate aanwezig.

De politiediensten zullen in de toekomst hun processen-verbaal aanmaken in de applicatie die hen nu reeds ter beschikking is gesteld. Zij zullen dit digitale document vervolgens kunnen opladen op het e-PV-platform. Van deze handeling zal dan melding worden gemaakt bij de bevoegde diensten, bij het parket of bij de onderzoeksrechter. Deze kan vervolgens het proces-verbaal bekijken en beslissen over het gevolg dat eraan moet worden gegeven. Indien hij verder wil onderzoeken kan hij het proces-verbaal digitaal kopiëren naar zijn eigen digitaal dossier. Deze digitalisering zal de politie toelaten om online te vernemen welk gevolg het parket heeft gegeven aan de processen-verbaal.  Dit alles binnen een welomschreven en veilig kader.

Deze verwezenlijking beantwoordt aan de jarenlange vraag vanuit de rechterlijke orde om de PV’s samen met de bijhorende data digitaal te kunnen ontvangen in plaats van op papier.