CD&V dient wetsvoorstel in dat alle geweld tegen kinderen bant

op 29 mei 2015 15:29 De Standaard Online

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Raad van Europa gaat de CD&V-fractie in de Kamer een wetsvoorstel indienen dat alle vormen van fysiek en psychisch geweld op kinderen moet bannen. Kamerlid Sonja Becq benadrukt dat het evenwel niet de bedoeling is een repressief beleid uit te bouwen ten nadele van ouders en opvoeders.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten, dat door de Raad van Europa wordt samengesteld, heeft België vrijdag veroordeeld omdat in de wetgeving en rechtspraak het verbod op het fysiek straffen van kinderen niet afdoende omschreven is. ‘Lijfstraffen voor kinderen zijn niet op een voldoende duidelijke, bindende en exacte manier verboden’, luidt het.

In een reactie kondigt CD&V-Kamerlid Sonja Becq aan dat ze een wetsvoorstel van haar partijgenote en senator Sabine de Bethune opnieuw gaat indienen. Het voorstel beoogt het bannen van alle vormen van fysiek en psychisch geweld op kinderen.

Geweld binnen het gezin

Geweld op kinderen komt het meest voor binnen het gezin, stipt Becq aan. ‘Meer en meer waarschuwen deskundigen voor de gevolgen van het gebruik van geweld op de ontwikkeling, de persoonlijkheid en het gedrag van de kinderen die er het slachtoffer van zijn en van de volwassenen die er in hun jeugd het slachtoffer van waren.’ De deskundigen zien een verband tussen het veelvuldig voorkomen van geweld in onze samenleving en het gebruik van geweld bij de opvoeding.

‘Met ons voorstel beogen wij de uitbanning van alle vormen van fysieke bestraffing en andere vernederende behandelingen’, legt Becq uit. ‘Het is daarbij niet onze bedoeling een repressief beleid uit te bouwen ten nadele van ouders en opvoeders. Wel wensen wij volwassenen aan te moedigen om geweldloos met kinderen om te gaan, met respect voor het kind en zijn integriteit.’

Beleidsverklaring

In de beleidsverklaring van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wordt aan het fenomeen de nodige aandacht besteed, brengt de partij in herinnering. ‘Justitie zal bijzondere aandacht schenken aan onder meer het respect voor de fysieke integriteit en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van elke persoon, en de rechten van vrouwen, kinderen en andere kwetsbare personen’, staat in de verklaring te lezen.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, eveneens CD&V’er, onderstreept dat het strafbaar stellen in de privésfeer een federale bevoegdheid is. ‘Wat Vlaanderen betreft, bepaalt het decreet rechtspositie voor minderjarigen in de jeugdhulp dat lijfstraffen, onthouden van maaltijden en geestelijk geweld binnen instellingen verboden zijn’, aldus nog het kabinet-Vandeurzen. ‘Hieronder valt ook de pedagogische tik.’