SAT Justitie

op 05 januari 2016 10:35 Politiejournaal

De Minister van Justitie is (samen met de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken) als voogdijminister belast met het coördineren van het algemeen politiebeleid, evenals met de coördinatie van het beheer van de federale politie en van de lokale politie.

Concreet heeft de Minister van Justitie onder meer bevoegdheden op vlak van:

de organieke opdeling van het budget omvattende basisuitkeringen betreffende de gerechtelijke politie, tucht, benoeming van mandaathouders, het beheer van de operationele (gerechtelijke) informatie, de personeelsformatie federale politie, het syndicaal overleg en het statuut, het goedkeuren van veiligheidsplannen, enz.

Om de Minister van Justitie bij zijn beleids-en beheersmatige bevoegdheden wat betreft politie te ondersteunen, werd een Administratief en Technisch Secretariaat opgericht; ook wel SAT Justitie genoemd, naar de Franstalige benaming Secrétariat Administratif et Technique.Er is ook een SAT Binnenlandse Zaken en een SAT Defensie.

Het SAT Justitie is bij Koninklijk Besluit van 10 mei 2007 ingesteld en kreeg volgende formele opdrachten:

 • Het adviseren van de Minister in alle aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden mbt de geïntegreerde politie vallen;
 • Het adviseren van de Minister bij de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het Nationaal Veiligheidsplan;
 • Het voorbereiden van alle dossiers die aan de Minister voorgelegd worden (dit door beoordelingselementen in te zamelen, informatie op te vragen bij de geïntegreerde politie en de diensten die onder gezag van de Minister staan);
 • Het opvolgen van de door de Minister genomen beslissingen mbt de politie en de veiligheid van de hoven en rechtbanken, de overbrenging van gevangenen en de veiligheid in de schoot van de strafinrichtingen.Verder wordt van het SAT Justitie ook duidelijk verwacht dat het de verbinding vormt tussen de commissaris-generaal, de directeur-generaal gerechtelijke politie, de Algemene inspectie en de Vaste Commissie Lokale Politie enerzijds, én de onder het gezag van de Minister van Justitie geplaatste diensten of departementen (exclusief de Veiligheid van de Staat) anderzijds.

Het SAT telt actueel zes politiepersoneelsleden die zowel uit lokale als federale politie afkomstig zijn. Het gaat om calog én operationele politiemedewerkers: Paulette Slaets, Vanessa Roels, Xavier Legrand, Minister Koen Geens, Kristof De Pauw, Vincent Floré en Bart Dombret.

Het werkingskader voor het SAT Justitie wordt voor een groot deel bepaald door de beleidsvisie van de Minister van Justitie zoals opgenomen in het Justitieplan, de jaarlijkse beleidsnota’s en diverse actieplannen en projecten. Maar ook de puur politiegebonden beleidsdocumenten betekenen een belangrijk werkingskader voor de SAT-verbindingsofficieren. Denk dan maar aan het Nationaal Veiligheidsplan, de opdrachtbrieven van de mandaathouders, de beslissingen van het coördinatiecomité geïntegreerde politie en de federale politieraad, de visietekst politie 2025, enz.

Enkele beleidsmatige dossiers die actueel in behandeling zijn bij het SAT Justitie:

 • Project cross border ( identificatie van houders van vreemde kentekenplaten gekoppeld aan een optimalisering van het ganse proces/ de flux van onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen in verkeer).
 • IT-projecten die voorzien in verbinding tussen databanken politie en Justitie.
 • Toekomst van de politiefunctie “Politie van Hoven en Rechtbanken”.
 • Aankopen van materiaal voor identificatie en lokalisatie telefonie voor NTSU (incl. lokale tapkamers).
 • Herziening en evaluatie van BOM-wet, dataretentie en Passenger Name Record.
 • Beleidsvoorbereiding Kadernota Integrale Veiligheid en Nationaal Veiligheidsplan.
 • Project Pacos (beheer van overtuigingsstukken – chain of custody realiseren tussen politie en justitie).

Voor deze en een reeks andere beleidsmatige dossiers verzekert het SAT dus de verbinding tussen de aanspreekpunten bij het kabinet Justitie, de FOD Justitie en de geïntegreerde politie.

Tenslotte heeft het SAT Justitie op bijna dagelijkse basis ook een faciliterende en ondersteunende rol bij een beperkt aantal operationele aangelegenheden zoals oproer in gevangenissen, evenementen met impact op de ‘politie van Hoven en Rechtbanken’, internationale overbrengingen en uitleveringen, beschermingsmaatregelen tegen magistraten, enz.

Waterloolaan 115 – 1000 Brussel

[email protected]

02/542.80.76