Justitie zal digitaal zijn of niet zijn

op 25 april 2019 13:00 Persberichten

Minister van Justitie Koen Geens blijft samen met het parlement stappen zetten om justitie verder te digitaliseren: vandaag wordt in de plenaire zitting van de kamer het wetsvoorstel betreffende de verdere informatisering van justitie gestemd. Dit is een verdere stap in het realiseren van de visienota “Court of the future”.

Juridische basis voor gegevensbanken inzake het strafuitvoeringsregister: SidisSuite, het Voorwaardenregister, en het Geïntegreerd Elektronisch Justitieel Opvolgingsdossier

Er wordt een wettelijk kader gecreëerd voor een systematische, digitale gegevensuitwisseling in de strafuitvoeringsketen, aangepast aan de nieuwe regelgeving over gegevensbescherming.

De systematische verwerking van informatie over gedetineerden, vrijlating onder voorwaarden en het verloop van de strafuitvoering krijgt een juridische basis. Drie gegevensbanken bakenen daarvoor de verschillende aspecten van de strafuitvoering doelgericht af. De doorstroming van informatie tussen de betrokken overheden en diensten wordt hierdoor sneller, correcter en beter gestructureerd.

Smartphones voortaan toegelaten bij inzage strafdossier

Midden 2018 werd de tot dan toe aanvaarde reproductie van gerechtelijke dossiers in de griffies met behulp van smartphones en andere scantechnologieën ter discussie gesteld. Om een ruime en uniforme toepassing van het recht op inzage van het strafdossier in alle griffies en parketten van het land te garanderen, wordt de praktijk nu ondubbelzinnig verankerd in de wetgeving. Rekening houdend met de regels van het geheim van het onderzoek en de daarmee gepaard gaande beperkingen, wordt voorzien dat kopiëren van het strafdossier door inzagegerechtigden met een smartphone of ander toestel voortaan mogelijk is.

Informatisering van de collectieve schuldenregeling

Eerder in deze legislatuur werd de wettelijke basis in voor de inrichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregeling gecreëerd, een informaticaplatform dat het verloop van collectieve schuldenregelingen afhandelt. Met deze laatste wetgevende ingreep is de procedure van de collectieve schuldenregeling klaar om digitaal uitgewerkt te worden.

Elektronische bewaring van het Belgisch Staatsblad

De officiële versies van het Belgisch Staatsblad dienden tot op heden bewaard te worden in vier exemplaren: drie op papier, en één op microfilm. Het vierde exemplaar microfilm zal worden vervangen door een publiek raadpleegbare elektronische versie met dezelfde authentieke waarde. Komaf met kafka in de realiteit.

Elektronisch zittingsblad

De evolutie van de informatica-infrastructuur binnen Justitie heeft een punt bereikt waarop de volledig digitale totstandkoming van vonnissen en arresten stilaan werkelijkheid wordt. In de komende weken wordt het digitaal ondertekenen van vonnissen en arresten uitgerold, alsook de digitale versturing ervan naar de advocaten. Een belangrijke schakel in de keten van vonnissen en arresten is het zittingsblad – het controledocument bij de archieven van de griffies. Door de digitale bewaring ervan mogelijk te maken, wordt niet alleen een hoop papierwerk uitgespaard, maar wordt ook een toegankelijk overzicht van de activiteiten van de rechtbanken verkregen.

Online openbare verkoop van roerende goederen

De openbare verkoop van beslagen goederen gebeurt vandaag nog in verkoopzalen. Die werkwijze is niet meer de meest efficiënte of toegankelijke om een breed publiek in staat te stellen deel te nemen aan de verkoop. De wet informatisering van Justitie laat toe dat gerechtsdeurwaarders online veilingen kunnen organiseren. Een groter bereik en lagere kosten zullen voor een succesvollere verkoop zorgen, met meer opbrengst voor zowel schuldeiser als schuldenaar.

Koen Geens: “Een geslaagde digitale sprong vergt dat investeringen in informatietechnologie hand in hand gaan met efficiëntere werkmethoden. We hebben al heel wat stappen gezet om de logge tanker die justitie was te keren. Over alles moeten we opnieuw nadenken. Steeds sneller raken we op de goede weg. Justitie zal digitaal zijn of niet zijn. Alleen zo kan iedereen beter werken.”