Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'bewindvoering' in de Commissie Justitie

Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Uit een audit van de Hoge Raad voor de Justitie van juli 2019 bleek dat de controle op de bewindvoeringen beter kan. Tijdens de vorige regeerperiode werden verschillende wetgevende initiatieven voorbereid. Zal de minister dit werk voortzetten? Wat is de timing?

Minister Vincent Van Quickenborne (Nederlands): Het voorbereidende werk over de bezoldiging en omkadering van de bewindvoerders kon tijdens de vorige regeerperiode niet afgerond worden en heeft ook een budgettaire impact. Het is echter niet in het regeerakkoord opgenomen. Toch zal ik in juni een eerste stand van zaken voorleggen aan de regering, waarna er verdere stappen kunnen wordenondernomen.

Het incident is gesloten.