CROS

ICT

Het Centraal Register voor Onbetwiste Schuldvorderingen beheert de invorderingsprocedure voor de geldschulden die door de schuldenaar niet worden betwist maar ook niet worden betaald. Bij gebreke aan betwisting, regeling of afbetalingsovereenkomst, bekomt de schuldeiser aan het einde van de procedure een uitvoerbare titel die door een gerechtsdeurwaarder wordt afgeleverd. Indien tijdens het verloop van deze gedigitaliseerde procedure de schuldenaar het bestaan of de hoogte van de geldschuld toch betwist, zal de schuldeiser vooralsnog voor de rechtbank zijn vordering moeten instellen om een uitvoerbare titel te bekomen.

CROS heeft de rechtbanken van koophandel bevrijd van de werkoverlast die was ontstaan nadat de wet “natuurlijke rechter” de ondernemingsrechtbanken bevoegd had gemaakt voor de invorderingsprocedures. De cultuurverandering om een uitvoerbare titel te bekomen met een buitengerechtelijke en dus snellere en goedkopere procedure is reeds in belangrijke mate doorgedrongen. De procedure, die enkel in business-to-business situaties kan worden toegepast, wordt opgestart door een herinneringsbrief van de advocaat van de schuldeiser. Bij gebreke aan resultaat kan de advocaat de gerechtsdeurwaarder verzoeken om de procedure via het platform op te starten.

Indien na aanmaning er geen akkoord tussen schuldenaar en schuldeiser tot stand komt, bekomt de schuldeiser een uitvoerbare titel. In de procedure zijn de nodige garanties ingebouwd ter bescherming van de schuldenaar. Hij wordt immers herhaaldelijk geïnformeerd, heeft de kans om regelingsvoorstellen te doen en kan op eenvoudige wijze aangeven of hij de schuld of de hoogte ervan betwist. De kosten, boetes en intresten die boven op de hoofdsom via deze procedure kunnen worden gevraagd en bekomen, zijn bij wet beperkt.