Beleidsverklaring

Beleidsverklaringen

Justitie staat voor enorme uitdagingen. Deze uitdagingen houden onder meer verband met de hervorming van de rechterlijke organisatie, de informatisering van Justitie, de aanpassing en modernisering van belangrijke wetgeving in het licht van maatschappelijke veranderingen, en de strijd tegen radicalisme en terrorisme. Daarbij komt de budgettaire context die van alle departementen bijkomende besparingen veronderstelt.

Om Justitie duurzaam te moderniseren en een kwaliteitsvolle, efficiënte en toegankelijke Justitie te waarborgen met minder middelen, zijn fundamentele hervormingen noodzakelijk. Het zal zaak zijn om de werking van Justitie te verbeteren en de procedureregels efficiënter te maken, zonder kwaliteit te verliezen. Deze ambitieuze hervormingsagenda zal voortbouwen op eerdere hervormingen die de komende jaren hun volledig beslag zullen kennen.

Beleidsverklaringen van deze legislatuur:

(Lees verder)

​De informatisering van Justitie

Informatisering is een belangrijke hefboom voor een moderne Justitie. Nochtans bleek efficiënt gebruik van informatica in Justitie de laatste 25 jaar geen evidentie. Dit leidt tot frustratie bij de actoren in de justitiële wereld, terwijl er bij alle partners net veel nood aan vertrouwen is.

(Lees verder)

​La solidité d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible

CD&V Veiligheidsplan Veiligheid

La solidité de la chaîne de sécurité composée de la prévention, de la répression et du suivi dépend de son maillon faible : plus de prévention = moins de répression ; une meilleure répression = moins de récidive. Il convient de poursuivre la création d’une chaîne de sécurité active et intégrale, associant l’ensemble des niveaux. A cet effet, nous fournissons les outils nécessaires à une collaboration plus active entre les différents niveaux de pouvoir : le fédéral, l’Europe, les communautés et les communes.

(Lees verder)

Diverse bepalingen strafzaken

B.S. 18 juli 2018 Strafzaken: diversen

De Ministerraad keurde op 8 december 2017 een voorontwerp goed onder de noemer ‘Diverse Bepalingen Strafzaken’. Zo komt er een vernieuwde herzieningsprocedure in strafzaken, wordt een Europees Aanhoudingsbevel voor minderjarigen mogelijk gemaakt en wordt er een belangrijke stap gezet in de integratie van de penitentiaire gezondheidszorg in de reguliere gezondheidszorg.

(Lees verder)

Dispositions diverses en matière pénale

M.B. 18 julliet 2018 Strafzaken: diversen

Le conseil des ministres a approuvé le 8 décembre 2017 un avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière pénale. Ainsi, la procédure de révision en matière pénale est modernisée, un mandat d'arrêt européen pour mineurs devient possible et une étape importante est franchie concernant l'intégration des soins de santé pénitentiaires dans les soins de santé réguliers.

(Lees verder)

Diverse bepalingen burgerlijk recht II

B.S. 31 december 2018 Burgerlijk recht: diversen

Meer zekerheid voor de toekomst. Voor mensen die niet meer over zichzelf kunnen beslissen, wilsonbekwamen, moest er dringend een update van de regels komen. En ook het wettelijke vastleggen van de buitengewone kosten bij de opvoeding van kinderen zal voor veel minder discussies zorgen tussen ex-partners. Zo werken we elke dag verder aan regels die het leven beter maken voor iedereen.

(Lees verder)

Diverses mesures en matière de droit civil II

M.B. 21 décembre 2018 Burgerlijk recht: diversen

Une mise à jour des règles s'imposait urgemment pour les personnes qui ne sont plus aptes à décider pour elles-mêmes, à savoir les incapables. La fixation légale des frais extraordinaires concernant l’éducation des enfants entrainera beaucoup moins de discussions entre les ex-partenaires. Nous continuons à œuvrer quotidiennement pour élaborer des règles qui améliorent la vie de tout un chacun.

(Lees verder)

Noodhulp voor terreurslachtoffers

Het plafond voor de noodhulp voor terreurslachtoffers wordt gevoelig opgetrokken van 30.000 naar 125.000 euro voor dringende kosten. Slachtoffers moeten niet meer wachten op de tussenkomst van de verzekering om deze dringende kosten betaald te krijgen. De kosten lopen al snel hoog op. De financiële hulp die de Commissie voor hulp aan slachtoffers toekent, komt niet in de plaats van de vergoeding waarop de slachtoffers recht op hebben via hun verzekering, maar helpt de termijn te overbruggen tussen de terroristische daad en de uitbetaling door de verzekering en komt ook tegemoet in kosten die het slachtoffer op niemand kan verhalen.

(Lees verder)

L’aide d’urgence pour les victimes du terrorisme

Le plafond de l’aide d’urgence augmente significativement, passant de 30.000 euros à 125.000 euros pour les frais urgents. Les victimes ne doivent plus attendre l’intervention de l’assurance afin de recevoir le paiement de ces frais urgents. En effet, les frais s’accumulent rapidement. L’aide financière octroyée par la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence ne remplace pas l’indemnité à laquelle ont droit les victimes de terrorisme via leur assurance, mais elle les aide lors de la période séparant l’acte terroriste du paiement versé par l’assurance. Elle permet également d’honorer les frais que la victime ne peut imputer à personne.

(Lees verder)

Rolrechten op het einde van de procedure

B.S. 20 december 2018 Toegang tot Justitie

Mensen zijn eerder terughoudend om naar de rechtbank te stappen omdat dit heel wat kosten met zich meebrengt. Het aandeel dat de burger betaalt in de procedure, zoals de rolrechten, zal binnenkort aan het einde van de procedure aangerekend worden aan de verliezende partij.

(Lees verder)

Les droits de rôle

M.B. 20 décembre 2018 Toegang tot Justitie

Les personnes sont plutôt réticentes à se rendre au tribunal car une procédure judiciaire entraine de nombreux frais. La part que paie le citoyen dans les frais de procédure, tels que les droits de rôle, sera prochainement imputée à la partie succombante au terme de la procédure.

(Lees verder)

Service minimum

M.B. 11 avril 2019 Gevangeniswezen

La Commission Justice a approuvé en première lecture le projet de loi visant à mieux protéger le personnel et les détenus. Ce projet de loi instaurera un service minimum garanti, une meilleure protection pour  le personnel et la création d’un Conseil stratégique pénitentiaire.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...