​De informatisering van Justitie

op Court of the Future ICT

Informatisering is een belangrijke hefboom voor een moderne Justitie. Nochtans bleek efficiënt gebruik van informatica in Justitie de laatste 25 jaar geen evidentie. Dit leidt tot frustratie bij de actoren in de justitiële wereld, terwijl er bij alle partners net veel nood aan vertrouwen is.

(Lees verder)

Digitalisering burgerlijke stand

op ICT

De papieren geboorte- of huwelijksakte is sinds 31 maart 2019 definitief de geschiedenisboeken in. De papieren akte is niet meer. De digitale akte, opgeslagen in een centrale databank, kwam in de plaats. Ook ondertekent de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte voortaan enkel elektronisch.

(Lees verder)

​Datastromen en Justitie

op Court of the Future ICT

De databanken van Justitie worden voorbereid op een efficiëntere datastroom. Een noodzakelijke voorwaarde voor een goed uitgewerkte informatica-architectuur is een gestructureerde aanlevering van gegevens. Om die reden werd de focus gelegd op het digitaliseren van de belangrijkste gegevensfluxen binnen Justitie – zowel inzake gegevensinzameling, dossieraanleg als interpersoonlijke communicatie.

(Lees verder)

​Just-scan en consult-online: start elektronisch dossier in strafzaken

op Justitieplan ICT

Het belang van een continue uitwerking van reeds gestarte projecten werd reeds aangestipt in het Justitieplan. Just-Scan en Consult-online zijn twee zulke projecten die een belangrijke schakel vormen in de evolutie naar een elektronisch dossier in strafzaken.

(Lees verder)

e-Betekening

op B.S. 22 juni 2017 ICT

Een gerechtelijke procedure wordt opgestart hetzij door het betekenen van een dagvaarding, hetzij door het neerleggen van een verzoekschrift waarna de oproeping door de griffie per gerechtsbrief wordt verzonden. Al deze toepassingen zorgen voor een belangrijke administratieve lastenvermindering voor de parketten, gerechtsdeurwaarders en advocaten. 

(Lees verder)

​MaCH

op Court of the Future ICT

MaCH is de dossierbeheerapplicatie voor de griffies en de parketsecretariaten. Alle datagegevens en documenten die door e-Deposit en andere applicaties aan het digitaal (onderzoeks)dossier worden toegevoegd, worden erin verwerkt. MaCH vervangt alle verouderde dossierbeheerapplicaties van de diverse rechtbanken en parketten door één gestandaardiseerde applicatie met veel meer functionaliteiten. Standaardisering maakt een efficiënter en kwaliteitsvoller beheer van de gerechtelijke dossiers mogelijk, maar tegelijkertijd speelt MaCH ook in op de specifieke aspecten van elke instantie.

(Lees verder)

​e-Box

op B.S. 22 juni 2016 ICT

De e-box is een digitale brievenbus waaraan een officieel digitaal adres is verbonden. De verschillende digitale brievenbussen zijn onderling met elkaar verbonden via een gesloten en beveiligd netwerk. Omdat dit netwerk een in het Gerechtelijk wetboek vastgelegd juridisch statuut heeft, is het mogelijk om juridisch tegenstelbare communicatie te voeren tussen al de houders van een e-box in het netwerk.

(Lees verder)

​e-Deposit

op B.S. 22 juni 2016 ICT

Aan de hand van de applicatie e-Deposit die momenteel reeds op verschillende rechtbanken operationeel is, kunnen advocaten of burgers hun conclusies en dossierstukken op digitale wijze neerleggen in het dossier op de rechtbank. De applicatie bezorgt die documenten niet enkel aan de griffie, maar steekt ze ook rechtstreeks in het dossier.

(Lees verder)

​Sidis Suite

op K54/2194 ICT

De databank Sidis Suite verwerkt vandaag de gegevens van personen aan wie een vrijheidsstraf, een vrijheidsbenemende maatregel (voorlopige hechtenis) of een internering werd opgelegd en die daartoe in een gevangenis, een inrichting of afdeling tot bescherming van de maatschappij (internering) of een gemeenschapscentrum voor minderjarigen verblijven.

(Lees verder)

​Bureaus voor juridische bijstand

op Court of the Future ICT

Het digitaal pro deo-platform moet de centrale applicatie worden die de aanvragen behandelt van al wie recht heeft op kosteloze juridische tweedelijns rechtsbijstand. Aangezien de voorwaarden die toegang geven tot gratis rechtspleging in overeenstemming werden gebracht met de voorwaarden voor het bekomen van kosteloze tweedelijns rechtsbijstand, zal dit ICT-platform ook instaan voor de toekenning van dit basisrecht.

(Lees verder)

​Centraal Strafregister en Strafuitvoeringsregister

op Persbericht ICT

Alle 589 Belgische gemeenten zijn vanaf nu aangesloten op het Centraal Strafregister. Daarmee is de volledige uitrol een feit en leveren lokale besturen enkel nog uittreksels af uit dat centraal strafregister. Het gemeentelijk strafregister verdwijnt, wat een pak minder werk betekent voor de steden en gemeenten.

(Lees verder)

Regsol

op B.S. 23 maart 2017 ICT

Het centraal register solvabiliteit – kortweg RegSol – is het ICT-platform waarop de digitale faillissementsdossiers worden beheerd. Voor elke faillissementsprocedure wordt het bijhorende faillissementsdossier digitaal bijgehouden op dit platform. Een faillissementsdossier kan bijvoorbeeld de vorderingen bevatten van schuldeisers, de verslagen van de curators en de uitspraken van de rechtbank in dat specifiek dossier.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...