​Centraal Strafregister en Strafuitvoeringsregister

Persbericht ICT

Alle 589 Belgische gemeenten zijn vanaf nu aangesloten op het Centraal Strafregister. Daarmee is de volledige uitrol een feit en leveren lokale besturen enkel nog uittreksels af uit dat centraal strafregister. Het gemeentelijk strafregister verdwijnt, wat een pak minder werk betekent voor de steden en gemeenten.

Het strafregister bevatte voorheen enkel de basisinformatie inzake de straf: de identiteit van de veroordeelde, de referentie naar de gerechtelijke uitspraak, de uitgesproken straf en het artikel op basis waarvan iemand werd veroordeeld. Het bevatte geen informatie over eventuele bijkomende opgelegde voorwaarden, beroepsverboden of omgangsverboden, noch over de stand van zaken van de uitvoering of over eventuele strafrechtelijke minnelijke schikkingen, enz. Deze informatie zat verspreid over verschillende informatiebronnen bij verschillende instanties en wordt op verschillende wijze opgeslagen zodat elk overzicht ontbreekt.

Bovendien was de informatie uit het strafregister voor de verzoeker slechts beschikbaar wanneer een uittreksel uit het strafregister wordt gevraagd; die werkwijze voldoet niet meer aan de noden van de hedendaagse samenleving. Vandaag wensen de maatschappelijke actoren immers online en terstond over informatie te beschikken.

Naast de overheid hebben ook private actoren (veiligheidsdiensten, bedrijven actief op bv de luchthaven, interimkantoren, kinderdagverblijf, enz.) soms nood aan informatie uit het strafregister en over de strafuitvoering. Zij moeten daarom een consultatierecht krijgen dat aangepast is aan hun nood en rekening houdt met de wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Enkel die informatie-elementen waarvoor de aanvrager gemachtigd is ze op te vragen, en die relevant zijn voor het doel waarvoor de informatie moet dienen, zal beschikbaar mogen worden gesteld.

Het Strafuitvoeringsregister moet alle beschikbare informatie vanaf de veroordeling tot aan het uitdoven van elk effect van de veroordeling bevatten en samenbrengen. Het register zal dus ook een lijst bevatten van personen die (nog) niet veroordeeld, doch wel van hun vrijheid beroofd zijn geweest, bijvoorbeeld in het kader van een vooronderzoek. Hun vrijlatingsvoorwaarden zullen worden opgenomen zodat ook voor deze categorie van personen de actoren op het terrein volledige en snel beschikbare informatie kunnen raadplegen. Het Centraal Strafuitvoeringsregisterzal technisch worden ingebed in Sidis Suite. Deze applicatie bevat immers reeds de dossiers van de meeste personen die in vrijheid onder voorwaarden zijn gesteld.