​Sidis Suite

K54/2194 ICT

De databank Sidis Suite verwerkt vandaag de gegevens van personen aan wie een vrijheidsstraf, een vrijheidsbenemende maatregel (voorlopige hechtenis) of een internering werd opgelegd en die daartoe in een gevangenis, een inrichting of afdeling tot bescherming van de maatschappij (internering) of een gemeenschapscentrum voor minderjarigen verblijven.

De gegevens in Sidis Suite hebben voornamelijk betrekking op de duur van de opsluiting, hun rechten en plichten en de beslissingen inzake het al dan niet tijdelijk verlaten van de instellingen. Maar ook de gegevens van derden, zoals bezoekers, worden door Sidis Suite beheerd. Dit alles om een adequaat beheer van de detentie en van de inrichtingen mogelijk te maken. Naast de wettelijke basis die daarvoor wordt voorzien, komt er een belangrijke uitbreiding van Sidis Suite opdat het ook zal kunnen dienen als instrument voor de opvolging, begeleiding en controle door de bevoegde overheden (politie, parket, staatsveiligheid, justitiehuizen …) van personen die het voorwerp uitmaken van een strafrechtelijke beslissing en die mits de naleving van voorwaarden in vrijheid zijn. Sidis Suite maakt de noodzakelijke informatie-uitwisseling en gegevensstroom tussen die overheden mogelijk.