Alfabetische volgorde bij onenigheid vrije naamkeuze

Burgerlijk recht

Wanneer ouders het niet eens zijn over de naamsoverdracht van hun kind, zal het kind de naam van zowel de moeder als de vader dragen, naast elkaar en in alfabetische volgorde. Het wetsontwerp waarin dit wordt vastgelegd, focust op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De bepaling die de vorige regering goedkeurde werd omwille van genderdiscriminatie nietig verklaard door het Grondwettelijk Hof.

Het nieuwe naamrecht is in werking sinds 1 januari 2017. Het kabinet van Minister van Justitie Geens heeft een omzendbrief voorbereid om ouders op de hoogte te stellen van hun keuzerecht en misbruik bij de uitoefening van dit recht te voorkomen. Ouders van kinderen geboren sinds 1 juni 2014 die geen keuze hebben uitgedrukt of die het niet eens waren over de naam van het kind krijgen tot 30 juni 2017 de tijd om het kind alsnog de dubbele naam in alfabetische volgorde te geven.