Vernieuwde omzendbrief erkenning erediensten

Erediensten

De nieuwe omzendbrief is een helder kader in de procedure om tot een erkenning van een eredienst te komen. De Gewesten en Duitstalige Gemeenschap zijn bevoegd voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. De federale Minister van Justitie geeft een voorafgaand advies over "de veiligheid van de Staat en de openbare orde". Dat advies werd vroeger opgesteld door de Veiligheid van Staat, op vraag van de dienst Erediensten en Vrijzinnigheid van de FOD Justitie. Voortaan worden meer diensten structureel betrokken bij het advies.

-        Dienst Erediensten van de FOD Justitie

-        Veiligheid van de Staat

-        Algemene dienst voor Inlichtingen en Veiligheid van Defensie

-        Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

-        federale politie

-        lokale politie

-        Dienst Vreemdelingenzaken

-        Cel voor financiële informatieverwerking 

Elke dienst heeft een specifieke taak waarbij de aandacht ligt op terrorisme, extremisme, radicalisme, inmenging, spionage en georganiseerde criminaliteit.  

Er wordt zowel een regeling ingevoerd om een advies af te leveren bij een nieuwe erkenningsaanvraag en om een bestaand advies te wijzigen. Daarnaast wordt er een nog betere informatiedoorstroming voorzien:

-        tussen de verschillende diensten onderling (overleg over het advies en infodeling);

-        met het lokale niveau (via de lokale politie);

-        met de erkennende overheden (Gewest): de erkennende overheid ontvangt het advies met aanwezige informatie op basis waarvan het advies tot stand is gekomen om de beslissing te kunnen motiveren;

-        jaarlijkse communicatie van een lijst van geloofsgemeenschappen aan de lokale overheden;

-        tussen de betrokken geloofsgemeenschap en de dienst Erediensten.                 

Indien een dienst bij een reeds erkende lokale geloofsgemeenschap nieuwe pertinente en substantiële informatie vaststelt die een wijziging van het bestaande advies kan rechtvaardigen, treedt hij in overleg met de VSSE en wordt zo nodig een nieuw advies afgeleverd. Indien de diensten bepaalde problemen vaststellen bij het opstellen van een advies zoals radicalisme, problematische financiering, banden met criminaliteit, kan elk van de diensten meteen de nodige wettelijke voorziene maatregelen nemen.

Enkele voorbeelden: 

-        opvolging door de lokale task force

-        maatregelen inzake verblijfstoestand door de DVZ

-        vaststellen van misdrijven door de politie

-        opname in de gemeenschappelijke gegevensbank door het OCAD

Deze omzendbrief geldt voor alle lokale geloofsgemeenschappen zonder onderscheid naar religie.