Prioriteiten

Gevangeniswezen

1. Terugdringen van de gevangenispopulatie

Door de inzet van nieuwe reglementaire en wettelijke middelen zal de overbevolking van de gevangenissen tot 10.000 gedetineerden worden teruggedrongen. Deze nieuwe maatregelen komen bovenop de al bestaande politiek die reeds heeft geleid tot een vermindering van het aantal gedetineerden op twee jaar met meer dan 1.000 eenheden (autonome probatie, nieuwe interneringsinstellingen, elektronisch toezicht, versneld repatriëren).

2. Internering

Geïnterneerden moeten de zorgen krijgen die hun psychische toestand verdient. De wet van 5 mei 2014, gewijzigd door de wet van 4 mei 2016, stelt de humanisering van het interneringsbeleid dan ook vast. Er worden Kamers voor de Bescherming van de Maatschappij opgericht, het zorgaanbod voor geïnterneerden wordt uitgebreid, en de medische kosten worden verbonden aan de plaatsing van geïnterneerden in een externe zorginrichting. Meer over Potpourri III

3. Rechten van gedetineerden

Het is belangrijk om een gevangenisstraf als ultimum remedium te bekijken. In Potpourri II werd reeds ingezet op alternatieve straffen, zoals de straf onder elektronisch toezicht en de autonome probatiestraf.

Een hervorming van de externe rechtspositie van de gedetineerden dient maximaal in te spelen op het maatschappelijk herstel en de re-integratie van de delinquent. Zo zullen veroordeelden met een gevangenisstraf van minder dan 5 jaar van rechtswege vrijkomen na de helft van de strafduur, tenzij het openbaar ministerie zich hiertegen verzet. Veroordeelden met langere gevangenisstraffen zullen voorwaardelijk in vrijgelaten kunnen worden door de strafuitvoeringsrechtbank na de helft van hun straf.

Voor bepaalde misdrijven geldt wel een beveiligingsperiode uit te spreken door de strafrechter.

4. Penitentiair personeel

4.1. Aanwervingen

De aanwerving van 480 statutairen waarvan 386 penitentiaire bewakingsassistenten (PBA). Dit is 75 meer dan in het protocol van 6 mei werd voorgesteld. Er zal een beroep gedaan worden op de wervingsreserve van Selor. Selor organiseert eind juni 2016 een nieuwe aanwervingsronde. De aanwervingen betekenen een bevriezing van elke personeelsbesparing in 2016. Elke vertrekkende penitentiaire agent zal vervangen worden tot het kader op 7.075 gebracht is, d.i. 75 meer dan de 7.000 die in het protocol van 6 mei beloofd werd.

4.2. Nieuwe werkmethoden

De oefening van 'anders werken' zal in heel het land in overleg worden voortgezet per gevangenis en op vrijwillige basis, zoals reeds het voorbije jaar het geval was. Het personeel van de gevangenissen die de nieuwe werkmethoden toepassen, ontvangt voor bepaalde uren een flexibiliteitspremie van 3 euro (4,8 euro bruto geïndexeerd) zodat elk loonverlies vermeden wordt. Nieuw t.a.v. het eerdere voorstel van 6 mei is dat dezelfde premie zal worden toegekend voor de nachturen, ook daar waar de nieuwe werkmethode niet wordt toegepast.

4.3. Infrastructuur

De gevangenisinfrastructuur wordt verbeterd door versnelde onderhoudswerken en bijkomende investeringen door de Regie der Gebouwen (46 miljoen Euro extra op haar jaarprogramma), en door de uitvoering van een specifiek programma van beveiligingswerken door de FOD Justitie (10 miljoen Euro extra).