Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot invoering van een procedure tot oplegging van controlevoorwaarden na strafeinde.

op 2 december 2020 Klik hier voor alle informatie met betrekking tot dit wetsvoorstel Wetsvoorstellen

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot invoering van een procedure tot oplegging van controlevoorwaarden na strafeinde.

(Lees verder)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de deelname aan de algemene vergadering van mede-eigenaars en van vennootschappen en verenigingen.

op 29 oktober 2020 Klik hier voor alle informatie met betrekking tot dit wetsvoorstel Wetsvoorstellen

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de deelname aan de algemene vergadering van mede-eigenaars en van vennootschappen en verenigingen.

(Lees verder)

Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake insolventie van ondernemingen.

op 21 oktober 2020 Klik hier voor alle informatie met betrekking tot dit wetsvoorstel Wetsvoorstellen

Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake insolventie van ondernemingen.

(Lees verder)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie ingevolge de herziening van artikel 150 van de Grondwet.

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie ingevolgde de herziening van artikel 150 van de Grondwet.

(Lees verder)

Wetsvoorstel houdende boek 2, titel 3, "Relatievermogensrecht" en boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek.

Wetsvoorstel houdende boek 2, titel 3, "Relatievermogensrecht" en boek 4 "Nalatenschappen, schenkingen en testamenten" van het Burgerlijk Wetboek.

(Lees verder)

Wetsvoorstel tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt.

op 5 februari 2020 Klik hier voor alle informatie met betrekking tot dit wetsvoorstel Wetsvoorstellen

Wetsvoorstel tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan premier De Croo en minister Gilkinet over 'het stikstofdossier' in de plenaire vergadering

op 2 februari 2023 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de premier, toen ik gisteren het nieuws in de pers las, moest ik denken aan die mooie tijd toen wij samen met toenmalig premier Wilmès in een kleine regering zaten en Lufthansa moesten redden. U was toen minister van Financiën. Wij hebben toen gedacht om in het nationaal belang iets goeds te doen, toch?

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan premier De Croo en minister Verlinden over 'het drugsgeweld in Antwerpen' in de plenaire vergadering

op 12 januari 2023 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Premier, geachte ministers, mevrouw de voorzitster, laat ons hopen dat de dood van dit onschuldig kind de voorbode of het teken is van een zich sluitend vangnet en van een aanbod dat moeite heeft om een stijgende of constante vraag te volgen. In die zin hebt u de taal van mijn hart gesproken, mijnheer de premier. Het zijn immers de gebruikers die deze vraag constant houden of doen stijgen.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan premier De Croo over 'de staking van 9 november' in de plenaire vergadering

op 10 november 2022 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Wij leven in moeilijke tijden. Dat is geen boutade. Dat is de waarheid, wereldwijd. Mensen die zouden denken dat er alleen hier inflatie bestaat omdat wij geen eigen gasvoorraden hebben, kunnen dagelijks naar de Verenigde Staten kijken en zien hoe hoog de inflatie daar oploopt. De inflatie was in België overigens al beginnen op te lopen nog voor de gascrisis in Oekraïne ontstond.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Peteghem over 'de blauwdruk van de fiscale hervorming' in de plenaire vergadering

op 20 juli 2022 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, ik heb u slechts twee weken geleden gefeliciteerd met het plan van de heer Delanote. Dat was terecht, want twee weken later bent u hier met uw blauwdruk. Ik heb toen onze eerste minister gefeliciteerd omdat u zijn minister van Financiën bent. Dat was ook terecht, want hij heeft op de televisie immers al verklaard dat uw plannen volledig in de lijn van Vivaldi liggen.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'de bewindvoering' in de Commissie Justitie

op 25 januari 2023 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, vergeeft u mij voor mijn aandringen, maar ik voel mij genoodzaakt mijn inmiddels jaarlijks terugkerende vraag te stellen hoever het staat met het beloofde wetgevend initiatief inzake bewindvoering. Er zijn nu eenmaal dingen die door herhaling beter worden. In uw beleidsverklaring gaf u aan dat het wetsontwerp en het KB over de bezoldiging in uw werkgroep werden behandeld en gefinaliseerd om aan de regering te worden voorgelegd. Hoewel deze niet onbelangrijke werven al in de vorige legislatuur werden opgestart en de door u aangestelde werkgroep voor de zomer vorig jaar haar werkzaamheden had afgerond, is er nog geen resultaat te zien.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'de taalvoorwaarde voor het verwerven van de Belgische nationaliteit'

op 25 januari 2023 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Volgens het Wetboek Belgische Nationaliteit kan een vreemdeling de Belgische nationaliteit verkrijgen via een procedure nationaliteitsverklaring. Er zijn verschillende situaties waarin men een nationaliteitsverklaring kan indienen. In elk van de mogelijke situaties is een bewijs van de kennis van één van de drie landstalen een essentiële voorwaarde.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...