Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister van Quickenborne over 'Het overbrengingsverdrag tussen België en Iran en het arrest van het Grondwettelijk Hof' in de Commissie Justitie

op Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, bij dit soort gebeurtenissen is het gevaarlijk om de algemene context uit het oog te verliezen. In ons land, en in alle westerse landen, zijn er veel diplomaten, en veel van die diplomaten zijn in staat om vreemde dingen te doen. Tot mijn spijt zijn dat niet alleen diplomaten van Iran, maar heel vaak van regimes waarmee wij de beste commerciële relaties onderhouden.

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'de wet MSS II en de artikelen inzake de akte van erfopvolging'

op 26 oktober 2022 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, mag er worden aangenomen dat het nieuwe artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat gewijzigd wordt door de wet van 30 juli 2022 om Justitie menselijker, sneller en straffer te maken – de wet MSS II – alsook de daarmee samenhangende artikelen inzake de zogenaamde sociale en fiscale notificaties en het Centraal Erfrechtregister, die eveneens door die wet werden gewijzigd, enkel van toepassing zijn op sterfgevallen vanaf de datum waarop de wijzigingen aangebracht door MSS II in werking treden? Zijn die dus niet van toepassing op elke akte of attest van erfopvolging opgesteld vanaf de inwerkingtreding, bijvoorbeeld voor een overlijden van voor die datum?

(Lees verder)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Verlinden over 'de verijdelde aanslag' in de plenaire vergadering

op 30 maart 2023 Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de eerste minister, mevrouw en mijnheer de minister, ten eerste, als een verijdelde aanslag in het nieuws komt, is dat opmerkelijk. Verijdelde aanslagen hoeven eigenlijk niet in het nieuws te komen. Zij hebben immers niet plaatsgehad.

(Lees verder)

De keten is zo sterk als de zwakste schakel

op CD&V Veiligheidsplan Veiligheid

De veiligheidsketen van preventie, repressie en nazorg is zo sterk als de zwakste schakel: hoe meer preventie, hoe minder repressie; hoe beter de repressie, des te minder herhaling of recidive. We moeten doorzetten voor een actieve en integrale veiligheidsketen waarbij alle niveaus betrokken worden. Daarbij reiken we tools aan om actiever samen te werken op federaal, Europees, gemeenschaps- en lokaal niveau.

(Lees verder)

Justitieplan

op Nota 18 maart 2015 Beleidsverklaringen

Minister van Justitie, Koen Geens, wil justitie hervormen met een hinkstapsprong. De eerste fase, de hink, kwam er vorige legislatuur door de hertekening van het gerechtelijk landschap. De tweede fase, de stap, is dit Justitieplan, dat gaat voor een efficiëntere en daardoor rechtvaardigere justitie. De derde fase van de hinkstapsprong, de sprong zelf, zijn de fundamentele hervormingen van onze basiswetgeving. Het betreft hier de nieuwe wetboeken van strafrecht en strafvordering.

(Lees verder)

Potpourri I

op B.S. 22 oktober 2015 Potpourri-wetten

Het wetsontwerp Burgerlijk Procesrecht is het eerste wetsontwerp dat voortvloeit uit het Justitieplan. Het past de burgerlijke rechtspleging en de rechterlijke organisatie aan om snellere en efficiëntere procedures te bekomen, zonder dat aan de kwaliteit waarmee justitie wordt beheerd ingeboet wordt. Dit komt niet alleen de burger ten goede die hierdoor een snellere behandeling van zijn zaak mag verwachten, maar ook de justitiële actoren die hun werkprocessen aanzienlijk verbeterd zien worden.

(Lees verder)

Diverse bepalingen burgerlijk recht I

op B.S. 2 juli 2018 Burgerlijk recht

Minister Geens zet de hervorming van het Burgerlijk Recht door met het wetsontwerp Diverse Bepalingen. Dit groot ontwerp omvat onder meer reparaties van de nationaliteitswet, een modernisering van de naamwetgeving, de hervorming van de bemiddeling, een verbetering van de inzage in adoptiedossiers, de hervorming van de mede-eigendom, reparaties aan de pandwet en de digitalisering van de burgerlijke stand. 

(Lees verder)

Burgerlijk Wetboek - Goederenrecht

op Persbericht Hercodificatie basiswetgeving

Het nieuwe Goederenrecht helpt burenconflicten oplossen én voorkomen. De burger staat centraal bij hervorming Burgerlijk Wetboek. Zo zal het nieuwe Goederenrecht burenrelaties duidelijk regelen, wat geschillen moet voorkomen. Komt het toch tot een conflict, dan zorgt de hervorming voor meer transparantie en een grotere toegankelijkheid voor zowel de burger als de vrederechter.

(Lees verder)

Rechtsbijstandsverzekering

op Toegang tot Justitie

Iedereen kan in zijn leven in aanraking komen met justitie, denk maar aan een bouwgeschil of een echtscheiding. Voor mensen die geen aanspraak kunnen maken op tweedelijnsbijstand wil de regering de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken.

(Lees verder)

Minimale dienstverlening in gevangenissen

op B.S. 11 april 2018 Gevangeniswezen

De wet van 19 maart 2019 bepaalt dat personeel en gedetineerden beter beschermd zullen worden. Deze wet zal een minimale dienstverlening invoeren, het personeel een betere bescherming bieden en een penitentiaire beleidsraad invoeren.

(Lees verder)

Digitalisering burgerlijke stand

op ICT

De papieren geboorte- of huwelijksakte is sinds 31 maart 2019 definitief de geschiedenisboeken in. De papieren akte is niet meer. De digitale akte, opgeslagen in een centrale databank, kwam in de plaats. Ook ondertekent de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte voortaan enkel elektronisch.

(Lees verder)

Scanstraat

op Regie der Gebouwen

Om de veiligheid te optimaliseren in de gerechtsgebouwen gaf de regering groen licht voor het “scanstraat”-project. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de gerechtelijke diensten. Zeker na de aanslagen van 22 maart wezen zij op het open karakter van de gerechtsgebouwen en het gebrek aan veiligheidsinstallaties.

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...