Volwaardig sociaal statuut aalmoezeniers en moreel consulenten in gevangenissen

op Gevangeniswezen

De Ministerraad keurde een koninklijk besluit goed dat zorgt voor een volwaardig statuut van de aalmoezeniers en moreel consulenten die werken in de gevangenissen. Concreet krijgen de gevangenisaalmoezeniers een correctere verloning volgens diploma, kunnen ze sociale rechten opbouwen en beroep doen op zwangerschaps- of ziekteverlof. Hun brutowedde start aan 17.796 euro (niet-geïndexeerd), een loon dat elk jaar licht stijgt zodat dit na 8 jaar 23.943 euro (niet-geïndexeerd) bedraagt. Geïndexeerd start de brutowedde dus aan 30.376 euro, na acht jaar 40.868 (bruto geïndexeerd).

(Lees verder)

Justitiepaleis Namen

op Regie der Gebouwen

Volgens de planning van de Regie der Gebouwen, zouden de werken aan het nieuwe Justitiepaleis van Namen klaar moeten zijn in december 2022.

(Lees verder)

Erkenning van het Executief van Moslims van België

op B.S. 19 februari 2016 Erediensten

Een belangrijke hervorming op het vlak van erediensten, een bevoegdheid van de Minister van Justitie, was de modernisering van de structuur van het Executief van de Moslims van België. Het EMB, dat recentelijk ook zijn leiderschap vernieuwde, begint met steun van de federale regering nu aan een nieuw hoofdstuk. De rol van het EMB in de verwezenlijking van een islam in de Belgische context en met oog en respect voor westerse waarden is onontbeerlijk.

(Lees verder)

Strijd tegen radicalisering in de gevangenissen

op Gevangeniswezen

Sinds de aanslagen van het afgelopen jaar is het onderwerp radicalisering actueler dan ooit. De aanpak van radicalisering en rekrutering door geradicaliseerde gedetineerden binnen de gevangenissen is dan ook een absolute prioriteit aangezien gevangenissen een potentiële voedingsbodem vormen.

(Lees verder)

Telecom

op Gerechtskosten

De telecomoperatoren zijn een belangrijke partner voor justitie om misdaad effectief op te sporen. Voor de prestaties die zij leveren binnen het kader van strafonderzoeken krijgen de telecomoperatoren een vergoeding uitbetaald. In tegenstelling tot andere landen, waar de operatoren geen vergoeding krijgen, is de Belgische wetgever van oordeel dat hun diensten wel een vergoeding moeten krijgen in ruil voor een kwalitatieve samenwerking.

(Lees verder)

Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand

op B.S. 31 maart 2017 Toegang tot Justitie

Op 1 mei 2017 trad de wet tot oprichting van een fonds voor juridische tweedelijnsbijstand in werking. Vanaf die datum is een vaste bijdrage van 20 euro verschuldigd in zowel burgerlijke als in strafrechtelijke zaken.

(Lees verder)

Guilty plea

op Potpourri II Strafzaken

In de strafprocedure is de bekentenis van de dader een belangrijk signaal voor het slachtoffer, maar ook voor de samenleving. Het geeft het slachtoffer een basis om de vergoeding van de opgelopen schade te vorderen en vormt een punt van verwerking en aanvaarding. Met de invoering van een guilty plea-procedure, kan de dader deze bekentenis afleggen in ruil voor een mildere strafvordering door het Openbaar Ministerie.

(Lees verder)

Antiterreurmaatregelen

op Veiligheid

De minister van Justitie heeft reeds heel wat maatregelen genomen in de strijd tegen terreur. Zo werden de strafbaarstellingen voor terroristische misdrijven uitgebreid waardoor het aanzetten tot haat en het aanzetten tot afreizen naar jihadistische gebieden strafbaar wordt gesteld. Dit ongeacht of het al dan niet aanstuurt op het plegen van terroristische misdrijven. Daarnaast werd onder meer een dynamische databank opgericht met informatie over haatpredikers, foreign terrorist fighters en home grown terrorist fighters.

(Lees verder)

Potpourri III

op B.S. 13 mei 2016 Potpourri-wetten

De derde Potpourri focust op het luik internering, alsook op een efficiënte en moderne wijze van communiceren onder justitiële actoren. Het wettelijk kader voor de internering van personen wordt aangepast. Het gaat om een aantal noodzakelijke technische correcties op de wet van 5 mei 2014, alsook om een aantal fundamentele aanpassingen op het vlak van interneringsbeleid. Er worden interneringskamers ingericht die de Kamers tot bescherming van de Maatschappij vervangen. Daarnaast wordt er gerichter geïnterneerd. Niemand zal zomaar voor lichte feiten zonder geweldpleging geïnterneerd worden.

(Lees verder)

Court of the Future

op Lees meer Beleidsverklaringen

In de visietekst “Court of the Future” staat een pleidooi voor een toegankelijkere, stipter en daardoor rechtvaardigere Justitie. De burger en ondernemer staan centraal.

Via een nieuwe website “Just-on-Web” zal de burger of ondernemer zijn digitaal dossier kunnen raadplegen waar hij zich ook bevindt: thuis of via de kiosk op de griffie van de rechtbank. Een procedures opstarten, boetes en gerechtskosten betalen, vonnissen ontvangen of onderzoeks-en strafdossiers raadplegen kan allemaal via “Just-on-Web”.

Justitie moet ook nabijer zijn: fysiek en digitaal. De burger zal daarom in elk gerechtsgebouw kunnen worden geholpen, ongeacht de rechtbank waar zijn dossier aanhangig is. Door Justitie financieel haalbaar te maken, door o.a. procedurekosten enkel nog op het einde aan te rekenen aan de verliezende partij, maken we justitie toegankelijk voor iedereen.

(Lees verder)

​Just-scan en consult-online: start elektronisch dossier in strafzaken

op Justitieplan ICT

Het belang van een continue uitwerking van reeds gestarte projecten werd reeds aangestipt in het Justitieplan. Just-Scan en Consult-online zijn twee zulke projecten die een belangrijke schakel vormen in de evolutie naar een elektronisch dossier in strafzaken.

(Lees verder)

Burgerlijk Wetboek - Verbintenissenrecht

op Persbericht Hercodificatie basiswetgeving

Het algemeen contractenrecht (verbintenissenrecht)wordt hervormd. Het oude Wetboek dateert van 1804 en is het oudste dat vandaag nog van toepassing is in ons land. Vele bepalingen zijn dan ook achterhaald. Onze samenleving is drastisch veranderd en heeft recht op heldere wetgeving, aangepast aan onze moderne tijdsgeest.  

(Lees verder)
Meer verwezenlijkingen Even geduld aub...